Ugovor o osnivanju

Udruga hrvatskih sudaca, sa sjedištem u Zagrebu, Zrinjevac 5, zastupana po Đuri Sessi, predsjedniku Udruge,

Hrvatska odvjetnička komora, sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška 53/II, zastupana po Leu Andreisu, predsjedniku Komore,

Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 26, zastupano po mr.sc. Hrvoju Momčinoviću, predsjedniku Udruge,

Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, sa sjedištem u Zagrebu, Križanićeva 16/IV, zastupana po akademiku Jakši Barbiću, predsjedniku Saveza Udruga,

Institut za javnu upravu, sa sjedištem u Zagrebu, Ćirilometodska 4, zastupan po prof.dr.sc. Ivanu Kopriću, predsjedniku Instituta,

Hrvatska udruga za ustavno pravo, sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 8, Split, zastupana po prof.dr.sc. Arsenu Bačiću, predsjedniku Udruge,

Hrvatska javnobilježnička komora, sa sjedištem u Zagrebu, Račkoga 10, zastupana po Ivanu Malekoviću, Predsjedniku Komore,

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, Trg maršala Tita 14/I, zastupan po prof.dr.sc. Josipu Kregaru, dekanu fakulteta,

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, sa sjedištem u Rijeci, Hahlić 6, zastupan po prof. dr.sc. Miomiru Matuloviću, dekanu fakulteta,

Pravni fakultet Sveučilišta „Josip Juraj Strossmayer“ Osijek, sa sjedištem u Osijeku, S.Radića 13, zastupan po prof.dr.sc. Zvonimiru Laucu, dekanu fakulteta,

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 8, zastupan po prof.dr.sc. Borisu Buklijašu, dekanu fakulteta,

Akademija pravnih znanosti, sa sjedištem u Zagrebu, Trg maršala.Tita 14/1, zastupana po prof.dr.sc. Željku Horvatiću, predsjedniku Akademije,

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, zastupan po Milanu Bandiću, gradonačelniku Grada Zagreba,

u daljnjem tekstu : ZAKLADNICI

temeljem članka 4. Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01) zaključili su sljedeći

U G O V O R
O OSNIVANJU ZAKLADE DR.SC. JADRANKO CRNIĆČlanak 1.

Ugovorne strane – zakladnici suglasni su da je predmetom ovog Ugovora osnivanje zaklade pod imenom: Zaklada dr.sc. Jadranko Crnić (u daljnjem tekstu : Zaklada)


Članak 2.
Zaklada je pravna osoba.
Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Dežmanova 10 .
Osnivači zaklade (zakladnici) su:

Udruga hrvatskih sudaca, Zrinjevac 5, Zagreb
Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, Zagreb
Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu, Ulica kralja Zvonimira 26, Zagreb
Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Križanićeva 16/IV, Zagreb
Institut za javnu upravu, Križanićeva 16/IV, Zagreb,
Hrvatska udruga za ustavno pravo, Domovinskog rata 8, Split
Hrvatska javnobilježnička komora , Račkoga 10 , Zagreb
Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14/I,
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6,
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8,
Pravni fakultet Sveučilišta „Josip Juraj Strossmayer“ u Osijeku, S. Radića 13,
Akademija pravnih znanosti , Trg maršala.Tita 14/1, Zagreb,
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.


Članak 3.

Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu njena osnivanja može poduzimati i u inozemstvu.


Članak 4.

Zaklada ima pečat promjera 5 cm., koji na gornjem dijelu oboda ima upis: „ZAKLADA DR.SC. JADRANKO CRNIĆ “, a na donjem dijelu oboda upis: „ZAGREB“.


Članak 5.

Svrha Zaklade je da iz zakladne imovine i prihoda koji se od te imovine stječu, kao i ostalih prihoda prikupljenih preko Zaklade ostvaruju slijedeće svrhe doprinosa pravnoj struci:

dodjela priznanja vrsnim pravnicima za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,

dodjela godišnjih priznanja pravnim stručnjacima za objavljenu knjigu ili rad od značaja za unapređenje pravne struke,

dodjela priznanja uredniku, nakladniku ili organizatoru za dugogodišnji uspješan uređivački rad odnosno izdavanje knjiga, radova i publikacija u području prava ili
organizaciju pravnih skupova.


Članak 6.

Poseban cilj Zaklade je sačuvati uspomenu na plemeniti lik dr.sc. Jadranka Crnića, iznimnog hrvatskog pravnika, moralnog čovjeka, humaniste i prvog predsjednika Ustavnog suda samostalne i neovisne Republike Hrvatske.


Članak 7.

Osnovna imovina Zaklade iznosi 47. 000,00 kuna te je položena na žiro račun broj 2360000-1000000013, poziv na broj 17 1400126207-070 kod Zagrebačke banke.

Osnovna imovina Zaklade sastoji se od slijedećih uloga:

Udruga hrvatskih sudaca unijela je u Zakladu imovinu u iznosu od 3.000,00 kn.
Hrvatska odvjetnička komora unijela je u Zakladu imovinu u iznosu od 5.000,00 kn.
Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu unijelo je u zakladu imovinu u iznosu od 3.000,00 kn.
Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu unio je u Zakladu imovinu u iznosu od 3.000, 00 kn.
Institut za javnu upravu unio je u Zakladu imovinu u iznosu od 3.000, 00 kn.
Hrvatska udruga za ustavno pravo unijela je u Zakladu imovinu u iznosu od 3.000,00 kn.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu unio je u Zakladu imovinu u iznosu od 5.000,00 kn.
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci unio je u Zakladu imovinu u iznosu od 3.000,00 kn.
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu unio je u Zakladu imovinu u iznosu od 3.000,00 kn.
Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku unio je u Zakladu imovinu u iznosu od 3.000,00 kn.
Hrvatska javnobilježnička komora unijela je u Zakladu imovinu u iznosu od 5.000,00 kn.
Akademija pravnih znanosti unijela je u Zakladu imovinu u iznosu od 3.000,00 kn.
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 unio je u Zakladu imovinu u iznosu od 5.000,00 kn

Zakladnici suglasno potvrđuju da se imovina iz st.1. ovog članka trajno namjenjuje za osnivanje Zaklade.


Članak 8.

Zakladu podupiru:

Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg Svetoga Marka 4 , Zagreb
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb
Upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb
Hrvatski crveni križ, Ulica Crvenog križa 14/1, Zagreb
Družba braće hrvatskog zmaja, Kamenita 3, Zagreb
Grad Dugo Selo , Josipa Zorića 1
Grad Senj , Stara cesta 2
Općina Fužine , Dr. Franje Račkoga 19
Općina Mrkopalj , Stari kraj 3

Prava i obveze podupiratelja iz stavka 1. ovoga članka urediti će se Statutom Zaklade i drugim aktima Zaklade, sukladno ovom Ugovoru.


Članak 9.

Zakladi mogu pristupiti kao podupiratelji i druge pravne i fizičke osobe koje prihvati Zakladna uprava i koje potpisom pristupnice preuzimaju prava i obveze utvrđene ovim Ugovorom, Statutom i drugim aktima Zaklade.


Članak 10.

Osim imovine navedene u članku 7.ovog Ugovora, imovinu Zaklade čini i imovina koju Zaklada stekne prikupljanjem donacija zakladnika, podupiratelja, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Zakladnici i podupiratelji, unosit će svake godine u imovinu Zaklade iznos u visini koju odredi Zakladna uprava.


Članak 11.

Tijela Zaklade su Zakladna uprava i predsjednik Zakladne uprave.

Zakladnici će Statutom Zaklade odrediti nadležnosti, prava i dužnosti zakladnih tijela te pomoćnih tijela Zaklade.


Članak 12.

Zakladnici predlažu da za Upravitelja Zaklade do imenovanja zakladnih tijela, Središnji državni ured za upravu imenuje mr.sc. Zorana Pičuljana iz Zagreba, Pantovčak 251.

Zakladnici ovlašćuju mr.sc. Zorana Pičuljana iz Zagreba , Pantovčak 251 da sukladno članku 4. Pravilnika o upisu u zakladni upisnik (Narodne novine broj 4/96) podnese zahtjev za osnivanje Zaklade Središnjem državnom uredu za upravu.


Članak 13.

Zakladnici će u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja rješenja Središnjeg državnog ureda za upravu o odobrenju osnivanja zaklade i upisa Zaklade u Zakladni upisnik donijeti Statut Zaklade kojim će se detaljnije urediti način djelovanja Zaklade.


Članak 14.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sačinjene u pismenom obliku i potpisane od strane svih zakladnika.


Članak 15.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika svih zakladnika.
U Zagrebu, travnja 2009.