Statut

Na temelju članaka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/95 i 64/01) i rješenja Ministarstva uprave o odobravanju osnivanja Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić od 30. prosinca 2009., mr.sc. Zoran Pičuljan, upravitelj Zaklade, predlaže Ministarstvu uprave dana 3.ožujka 2010.

S T A T U T

ZAKLADE DR.SC. JADRANKO CRNIĆ


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom uređuju pitanja od značenja za rad Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić (dalje: Zaklada) kao što su: ime, sjedište, imovina, svrha, zastupanje, zakladna tijela i njihovo imenovanje i razrješenje, ovlasti i način donošenja odluka zakladnih tijela, priznanja Zaklade i ostala pitanja u skladu sa Zakonom o zakladama i fundacijama i Ugovorom o osnivanju Zaklade.

Članak 2.

Zaklada je osnovana Ugovorom o osnivanju Zaklade zaključenim između zakladnika 6. travnja 2009.

Zakladnici su:
Udruga hrvatskih sudaca, Zrinjevac 5, Zagreb
Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, Zagreb
Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu, Ulica kralja Zvonimira 26, Zagreb
Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Križanićeva 16/IV, Zagreb
Institut za javnu upravu, Ćirilometodska 4, Zagreb
Hrvatska udruga za ustavno pravo, Domovinskog rata 8, Split
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14/I, Zagreb
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split
Hrvatska javnobilježnička komora, Račkoga 10, Zagreb
Akademija pravnih znanosti, Trg maršala Tita 14/1, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

Osnivanje Zaklade odobreno je rješenjem Ministarstva uprave, klasa UP/1-230-01/09-01/0068, ur.broj 515-03-02-01/2-09-4 od 30. prosinca 2009.

Zaklada je upisana u Zakladni upisnik, Zakladnu knjigu broj I, registarski broj zakladnog uloška 155.

Članak 3.

U skladu s člankom 8. Ugovora o osnivanju Zaklade, Zakladu podupiru (ugovorni podupiratelji):
Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetoga Marka 4, Zagreb
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb
Upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb
Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 14/1, Zagreb
Družba braće hrvatskog zmaja, Kamenita 3, Zagreb
Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, Dugo Selo
Grad Senj, Stara cesta 2, Senj
Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, Fužine,
Općina Mrkopalj, Stari kraj 3, Mrkopalj,

Članak 4.

Ime Zaklade glasi: Zaklada dr.sc. Jadranko Crnić.

Članak 5.

Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Dežmanova 10.

Sjedište Zaklade može se promijeniti odlukom donesenom većinom glasova svih članova Zakladne uprave. Odluka o promjeni sjedišta Zaklade prijavit će se nadležnom državnom tijelu, sukladno važećim propisima.

Članak 6.

Zaklada je pravna osoba.

Zaklada se osniva na neodređeno vrijeme.

Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske. Određene aktivnosti koje podupiru svrhu njena osnivanja Zaklada može poduzimati i u inozemstvu, sukladno propisima države na čijem se području te aktivnosti poduzimaju.

Članak 7.

Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara svojom imovinom.

Kod preuzimanja obveza Zaklada je dužna postupati sukladno propisima koji uređuju način gospodarenja imovinom Zaklade.

Članak 8.

Zaklada ima pečat i logo.

Pečat Zaklade je okrugla oblika, promjera 5 cm, koji na gornjem dijelu oboda ima upis:„Zaklada dr.sc.Jadranko Crnić “, a na donjem dijelu oboda upis: „Zagreb“.

O obliku i sadržaju loga odlučuje Zakladna uprava.


II. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE I FINANCIRANJE ZAKLADE

Članak 9.

Osnovnu imovinu Zaklade čini novčani iznos od 47.000,00 kuna koji su zakladnici u Ugovoru o osnivanju Zaklade trajno namijenili zakladnoj svrsi.

Članak 10.

Imovinu Zaklade čini i imovina koju Zaklada stekne uplatama zakladnika, ugovornih podupiratelja, prilozima podupiratelja, ostalih domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Zakladnici će svake godine u imovinu Zaklade unositi doprinos u novcu u iznosu određenom odlukom Zakladne uprave, a ugovorni podupiratelji u imovinu Zaklade godišnje unose novčane doprinose prema svojim mogućnostima.

Zakladna uprava može, iz opravdanih razloga, zakladnike osloboditi uplate godišnjeg novčanog doprinosa.

Članak 11.

Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Po okončanju financijske godine predsjednik Zakladne uprave dužan je državnim tijelima podnijeti odgovarajuća izvješća, sukladno odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama.

Nadzor nad financijskim poslovanjem Zaklade obavljaju za to ovlaštena državna tijela, sukladno važećim propisima.


III. SVRHA ZAKLADE

Članak 12.

Svrha Zaklade jest da se iz zakladne imovine i prihoda koji se iz te imovine stječe, kao i ostalih prihoda prikupljenih preko Zaklade, ostvaruju sljedeći doprinosi pravnoj struci:

- dodjela priznanja vrsnim pravnicima za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,
- dodjela godišnjih priznanja pravnim stručnjacima za objavljenu knjigu ili rad od značenja za unapređenje pravne struke,
- dodjela priznanja uredniku, nakladniku ili organizatoru za dugogodišnji uspješan uređivački rad odnosno izdavanje knjiga, radova i publikacija u području prava ili organizaciju pravnih skupova.

Zaklada može organizirati pravne skupove, izdavati pravne publikacije te obavljati i druge poslove i aktivnosti radi stjecanja imovine kojima se pridonosi ostvarivanju svrhe zbog koje je Zaklada osnovana.


Članak 13.

Poseban je cilj ove Zaklade sačuvati uspomenu na plemeniti lik dr.sc. Jadranka Crnića, iznimnog hrvatskog pravnika, moralnog čovjeka, humanista i prvog predsjednika Ustavnog suda samostalne i neovisne Republike Hrvatske.


IV. ZAKLADNA TIJELA

Članak 14.

Zakladna tijela jesu: Skupština Zaklade, Zakladna uprava i predsjednik Zakladne uprave.

Za stručnu potporu Zakladnoj upravi u postupku odabira kandidata za priznanja Zaklade mogu se osnivati zakladna vijeća. Radi stručne pomoći u ostvarivanju svrhe Zaklade mogu se osnivati i druga stručna tijela.

Za obavljanje organizacijskih i administrativnih poslova Zaklade može se imenovati tajnik Zaklade.

Način rada zakladnih tijela, zakladnih vijeća, drugih stručnih tijela i tajnika Zaklade pobliže će se urediti poslovnikom.


Skupština Zaklade

Članak 15.

Skupštinu Zaklade čine svi zakladnici.

Skupština Zaklade donosi odluke o:

- izmjenama i dopunama Statuta Zaklade ili donošenju Statuta Zaklade,
- imenovanju i razrješenju članova Zakladne uprave,
- usvajanju izvješća o rezultatima djelovanja Zaklade i o stanju imovine Zaklade,
- o drugim pitanjima sukladno Statutu i općim aktima Zaklade.

Članak 16.

Redovita skupština Zaklade održava se jednom godišnje, a izvanredne skupštine sazivaju se prema potrebi.

Skupštinu saziva Zakladna uprava, a može je sazvati i 1/3 zakladnika.

Poziv za Skupštinu dostavlja se zakladnicima pisanim putem, elektroničkom poštom ili telefaksom.

Na Skupštini zakladnike zastupa osoba ovlaštena za zastupanje ili opunomoćenik.

Članak 17.

Skupština Zaklade donosi odluke većinom glasova zakladnika zastupljenih na Skupštini, ako je na sjednici zastupljeno više od polovine zakladnika, osim ako Statutom nije drukčije propisano.

Svoje odluke Skupština Zaklade može donositi i pisanim putem bez održavanja sjednice, pri čemu zakladnici glas daju preporučenom pisanom pošiljkom, elektroničkom poštom ili telefaksom.

Radom skupštine rukovodi osoba koju između zastupnika zakladnika za svaku skupštinu izabere Zakladna uprava.

Članak 18.

Ugovorni podupiratelji i podupiratelji Zaklade mogu prisustvovati sjednici Skupštine Zaklade, bez prava odlučivanja.


Zakladna uprava

Članak 19.

Zakladna uprava ima pet članova.

Članove Zakladne uprave bira Skupština Zaklade na vrijeme od četiri godine.

Zakladnom upravom predsjeda predsjednik Zakladne uprave, koji je član Zakladne uprave.

U slučaju spriječenosti predsjednika Zakladne uprave, Zakladnom upravom predsjeda jedan od njenih članova kojeg oni sami odrede.

Članak 20.

Zakladna uprava:

- predlaže Skupštini Zaklade odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade ili o donošenju Statuta Zaklade,
- donosi odluku o dodjeli priznanja Zaklade,
- imenuje predsjednika Zakladne uprave,
- donosi pravilnik o priznanjima Zaklade,
- donosi opće akte i poslovnik o radu zakladnih tijela, zakladnih vijeća i drugih stručnih tijela te tajnika Zaklade,
- osniva zakladna vijeća i druga stručna tijela Zaklade,
- imenuje tajnika Zaklade,
- usvaja godišnja financijska izvješća i završni račun Zaklade,
- donosi odluku o svim pitanjima poslovanja Zaklade, osim onih koja su zakonom, ovim statutom i odlukama Zakladne uprave u nadležnosti predsjednika Zakladne uprave,
- odlučuje o primitku donacija i drugih prihoda u osnovnu imovinu Zaklade,
- odlučuje o organiziranju aktivnosti ostvarivanja svrhe i povećanja imovine Zaklade,
- odlučuje o promjeni načina korištenja imovinom Zaklade.

Članak 21.

Članovi Zakladne uprave za svoj rad odgovaraju zakladnicima.

Člana Zakladne uprave može razriješiti Skupština Zaklade, natpolovičnom većinom glasova svih zastupljenih zakladnika, ako:

- djeluje suprotno Statutu Zaklade,
- ne obavlja ili ne obavlja uredno dužnosti člana Zakladne uprave,
- svojim ponašanjem i javnim istupima narušava ugled Zaklade,
- nije sposoban obavljati dužnost člana Zakladne uprave zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga dulje od devedeset dana.

Članstvo u Zakladnoj upravi prestaje i protekom vremena na koje je član izabran, ostavkom, razrješenjem ili smrću.

Skupština Zaklade će odmah, a najkasnije u roku od trideset dana od dana prestanka članstva u Zakladnoj upravi, natpolovičnom većinom glasova zakladnika zastupljenih na Skupštini, izabrati novog člana Zakladne uprave.

Članak 22.

Zakladna uprava može donositi odluke ako sjednici prisustvuju najmanje četiri člana uprave.

Zakladna uprava donosi odluke natpolovičnom većinom glasova na sjednici prisutnih članova.

Odluke o priznanjima Zaklade, prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Zaklade ili o donošenju Statuta Zaklade , imenovanju predsjednika Zakladne uprave te o promjeni načina korištenja zakladne imovine, Zakladna uprava donosi ako za njih glasaju najmanje četiri člana Zakladne uprave.

Odluke Zakladne uprave objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade, na internetskim stranicama Zaklade ili na drugi prikladan način, u roku deset dana od dana donošenja odluke.


Predsjednik Zakladne uprave

Članak 23.

Predsjednika Zakladne uprave bira Zakladna uprava iz svojih redova na razdoblje od četiri godine.Članak 24.

Predsjednik Zakladne uprave:

- zastupa Zakladu,
- vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Zaklade uprave,
- predlaže Zakladnoj upravi donošenje poslovnika o priznanjima Zaklade i prijedlog poslovnika,
- predlaže Zakladnoj upravi donošenje općih akata i poslovnika o radu zakladnih tijela, zakladnih vijeća, drugih stručnih tijela te tajnika Zaklade i prijedloge tih akata,
- predlaže Zakladnoj upravi financijski plan i završni račun,
- predlaže Zakladnoj upravi osnivanje zakladnih vijeća i drugih stručnih tijela,
- predlaže Zakladnoj upravi imenovanje tajnika Zaklade,
- podnosi Zakladnoj upravi izvješća o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
- provodi odluke Zakladne uprave,
- obavlja druge poslove sukladno Statutu i drugim općim aktima Zaklade koji nisu izričito povjereni Zakladnoj upravi.

Predsjednik Zakladne uprave samostalno obavlja poslove tekuće naravi (mjesečne isplate režijskih i drugih troškova i sl.) vrijednost kojih ne prelazi novčani iznos koji odredi Zakladna
uprava. Poslove vrijednost kojih prelazi taj iznos predsjednik Zakladne uprave poduzima samo uz prethodnu suglasnost Zakladne uprave.

Članak 25.

Predsjednik Zakladne uprave može dati drugom članu Zakladne uprave pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačnih pravnih radnji, sukladno odluci Zakladne uprave i propisima.

Članak 26.

Predsjednik Zakladne uprave za svoj je rad odgovoran Zakladnoj upravi i zakladnicima.

Članak 27.

Zakladna uprava može razriješiti predsjednika Zakladne uprave ako:

- djeluje suprotno Statutu Zaklade,
- ne obavlja uredno dužnost predsjednika Zakladne uprave ,
- djeluje suprotno odlukama Zakladne uprave,
- svojim ponašanjem i javnim istupanjem narušava ugled Zaklade,
- nije sposoban obavljati dužnost predsjednika Zakladne uprave zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga duže od 90 dana.

Razrješenjem predsjednik Zakladne uprave prestaje biti članom Zakladne uprave.

Do imenovanja novog člana Zakladne uprave, sukladno članku 21.stavkom 4. Statuta i imenovanja predsjednika Zakladne uprave, sukladno članku 20. i članku 22. stavkom 3. Statuta, poslove te prava i obveze predsjednika Zakladne uprave obavljat će kao vršitelj dužnosti član Zakladne uprave imenovan natpolovičnom većinom glasova svih članova Zakladne uprave.

Dužnosti i prava članova zakladnih tijela

Članak 28.

Članovi zakladnih tijela svoju dužnost obavljaju dobrovoljno i besplatno.

Članovi zakladnih tijela, zakladnih vijeća, drugih stručnih tijela i tajnik Zaklade imaju pravo na podmirenje prijeko potrebnih stvarnih troškova koji nastanu u obavljanju njihove dužnosti.

Iznimno, u slučaju osjetno povećanog posla, članovima zakladnih tijela, zakladnih vijeća i drugih stručnih tijela i tajniku može se odrediti nagrada, i to samo iz prihoda Zaklade ako je to moguće s obzirom na te prihode.

Odluku o visini naknade prijeko potrebnih troškova i nagrade donosi Zakladna uprava.

Način rada zakladnih tijela, zakladnih vijeća, drugih stručnih tijela i tajnika Zaklade pobliže će se urediti poslovnikom o radu svakoga od njih.

Članak 29.

Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu sa zakonom i drugim propisima, Ugovorom o osnivanju Zaklade, Statutom i drugim općim aktima Zaklade.

Odredbe Zakona o trgovačkim društvima o poslovnoj tajni i obvezi čuvanja poslovne tajne primjenjuju se na članove zakladnih tijela, zakladnih vijeća, drugih stručnih tijela i tajnika Zaklade.

Članak 30.

Zakladna tijela dužna su nadležnim državnim tijelima, sukladno propisima i ovom statutu, podnositi izvješća o radu, polagati račun te tražiti suglasnost ili naknadna odobrenja za obavljanje pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost.

Za sklapanje pravnih poslova kojima se osnovna imovina Zaklade otuđuje, smanjuje ili opterećuje potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva uprave.


V. PRIZNANJA ZAKLADE

Članak 31.

Svake godine Zaklada dodjeljuje jedno, a iznimno dva priznanja pod nazivom dr.sc. Jadranko Crnić vrsnim pravnicima za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci te promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Priznanje se dodjeljuje sucima, znanstvenicima, pravnicima u javnoj upravi, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima zaposlenim u gospodarstvu te drugim pravnim stručnjacima koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan utjecaj na razvoj pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

Članak 32.

Zaklada dodjeljuje godišnje priznanje za knjigu ili objavljeni članak od značenja za unapređenje pravne struke.

Godišnje se mogu dodijeliti najviše dva priznanja.

Članak 33.

Zaklada dodjeljuje priznanje uredniku, nakladniku ili organizatoru za dugogodišnji uspješni uređivački rad odnosno izdavanje knjiga, radova i publikacija u području prava ili organizaciju pravnih skupova.

Godišnje se mogu dodijeliti najviše dva priznanja.

Članak 34.

Zakladna uprava može odlučiti da se pored priznanja iz članaka 31. do 33. ovog statuta dobitnicima priznanja dodijeli i novčana nagrada.

Članak 35.

Priznanja Zaklade dodjeljuju se na svečanoj sjednici Skupštine Zaklade.

Odluke o dodjeli priznanja Zaklade objavljuju se u stručnim i znanstvenim časopisima, a mogu se objaviti i u javnim glasilima.

Uvjeti i postupak za dodjelu priznanja Zaklade iz članaka 31. do 33. ovog statuta uredit će se posebnim pravilnikom.

Članak 36.

Članovi Zakladne uprave za vrijeme obnašanja te dužnosti ne mogu dobiti priznanja Zaklade.

Dok sudjeluju u postupku predlaganja kandidata za priznanje Zaklade članovi zakladnih vijeća ne mogu dobiti to priznanje.


VI. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 37.

Status podupiratelja Zaklade stječe domaća ili strana fizička osoba koju prihvati Zakladna uprava i koja potpisom pristupnice preuzme prava i obveze utvrđene Statutom i općim aktima Zaklade.

Podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi sljedeće novčane iznose:

- pravne osobe - najmanje 700 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja,
- fizičke osobe – najmanje 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Podupiratelji su dužni novčane iznose uplati najkasnije do 30.ožujka tekuće godine na račun Zaklade ili steknu li status podupiratelja nakon navedenog datuma, u roku 15 dana od dana potpisivanja pristupnice.

Podupiratelji nemaju pravo sudjelovanja u podjeli ostatka stečajne ili likvidacijske mase Zaklade.

Zaklada svakom podupiratelju daje prigodnu zahvalnicu.


VII. PRESTANAK ZAKLADE

Članak 38.

Zaklada prestaje u slučajevima i na način propisan Zakonom o zakladama i fundacijama.

Članak 39.

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade prenijet će se u vlasništvo Hrvatskog Crvenog križa.


VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 40.

Statut Zaklade stupa na snagu danom kada ga odobri Ministarstvo uprave.

Zagreb 3.ožujka 2010.


Upravitelj Zaklade

­­­­­­­ mr.sc. Zoran Pičuljan