Pravilnik o priznanjima

Na temelju članka 20. i članka 35. stavka 3. Statuta Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić, Zakladna uprava Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić je na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. donijela


PRAVILNIK O PRIZNANJIMA ZAKLADE DR. SC. JADRANKO CRNIĆ


Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić.

Članak 2.
Zaklada dodjeljuje sljedeća priznanja:

1. nagradu dr.sc. Jadranko Crnić vrsnim pravnicima za dugogodišnji doprinos i iznimna
postignuća u pravnoj struci te promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj

2. priznanje za knjigu ili objavljeni članak od značenja za unapređenje pravne struke

3. priznanje uredniku za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava

4. priznanje nakladniku za dugogodišnje uspješno izdavanje knjiga, radova i publikacija u
području prava odnosno organizatoru za dugogodišnje uspješno organiziranje pravnih
skupova.

Članak 3.
Postupak dodjele priznanja Zaklade provodi Zakladna uprava.

Poziv i rokovi za predlaganje kandidata za priznanja Zaklade

Članak 4.
Poziv za predlaganje kandidata za priznanja Zaklade iz članka 2. točki 1. do 3. ovog Pravilnika
objavljuje se jednom godišnje na internetskoj stranici Zaklade.
Poziv za predlaganje kandidata za priznanja Zaklade otvoren je najmanje 60 dana od dana objave na
internetskoj stranici Zaklade.
Rok do kojeg je poziv za predlaganje kandidata za priznanja Zaklade otvoren obvezni je dio poziva.
Obavijest o pozivu za dodjelu priznanja Zaklade se može objaviti i na internetskim stranicama
zakladnika, ugovornih podupiratelja i drugih institucija te u stručnim i znanstvenim pravnim
časopisima.

Predlaganje kandidata za Nagradu dr. sc. Jadranko Crnić

Članak 5.
Predlagatelji kandidata za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić su pravne udruge, komore i zaklade, pravni
fakulteti, sudovi i druge pravne institucije.

Članak 6.
Predlagatelji iz članka 5. ovog Pravilnika obvezni su dostaviti:
- životopis kandidata,
- obrazloženje prijedloga,
- opis stručne aktivnosti kandidata,
- popis stručnih i znanstvenih radova kandidata,
- popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao.

U obrazloženju prijedloga je posebno potrebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te
njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.
Predlaganje kandidata za priznanje za knjigu ili objavljeni članak

Članak 7.

Predlagatelji za priznanje za knjigu ili objavljeni članak od značenja za unapređenje pravne struke su
nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa te pravni fakulteti.

Članak 8.
Predlagatelji iz članka 7. ovog Pravilnika obvezni su dostaviti:
- obrazloženje prijedloga,
- recenzije knjige ili članka, ako su dostupne,
- tri primjerka knjige ili članka.

Po okončanju postupka dodjele priznanja dva primjerka knjige ili članka vraćaju se predlagatelju.
Predlaganje kandidata za priznanje uredniku za uređivački rad u području prava

Članak 9.
Predlagatelji za priznanje uredniku za dugogodišnji uspješan uređivački rad su nakladnici i izdavači
pravnih knjiga i časopisa te pravni fakulteti.

Članak 10.
Predlagatelji iz članka 9. ovog Pravilnika obvezni su dostaviti:
- životopis kandidata,
- obrazloženje prijedloga,
- popis knjiga, stručnih i znanstvenih radova koje je kandidat uredio.

Postupak odabira kandidata za priznanja Zaklade

Članak 11.
Zakladna uprava postupak odabira kandidata za priznanja Zaklade provodi samostalno.
Zakladna uprava može, kada ocijeni da je to potrebno, koristiti savjetodavnu pomoć zakladnih vijeća
koje u tu svrhu osniva ili zatražiti mišljenje stručnjaka pojedinih pravnih područja.

Članak 12.
Zakladna uprava o dodjeli priznanja Zaklade iz članka 2. točki 1. do 3. ovog Pravilnika odlučuje
između pristiglih prijedloga.
Ako na javni poziv nije pristigao prijedlog za dodjelu priznanja u pojedinim kategorijama iz članka 2.
točki 1. do 3. ovog Pravilnika, Zakladna uprava može, temeljem pisanog obrazloženog prijedloga
člana Zakladne uprave, u svakoj od kategorija za koju nije pristigao prijedlog odabrati dobitnika
priznanja Zaklade.

Članak 13.
Zakladna uprava može jednom godišnje, bez objave poziva, na pisani obrazloženi prijedlog člana
Zakladne uprave, dodijeliti priznanje nakladniku ili organizatoru pravnih skupova za dugogodišnje
uspješno izdavanje pravnih knjiga, radova i publikacija ili uspješnu organizaciju pravnih skupova.

Članak 14.
Zakladna uprava odluku o izboru kandidata za priznanja Zaklade donosi na nejavnoj sjednici.

Članak 15.
Odluku o dodjeli priznanja Zaklade predsjednik Zakladne uprave priopćava dobitnicima priznanja
pisanim putem, najkasnije 14 dana od njena donošenja.
Obavijest o odluci o dodjeli priznanja, po priopćavanju dobitnicima priznanja, objavljuju se na
internetskoj stranici Zaklade.

Članak 16.
Zapisnici o prijedlozima i glasovanju Zakladne uprave, mišljenja zakladnih vijeća i pozvanih pravnih
stručnjaka te odluka o izboru kandidata za dodjelu priznanja Zaklade do njene objave predstavljaju
poslovnu tajnu.

Dodjela priznanja Zaklade

Članak 17.
Priznanja Zaklade dodjeljuju se na svečanoj sjednici Skupštine Zaklade.
Na svečanu sjednicu Skupštine Zaklade, pored dobitnika priznanja, predstavnika zakladnika i
ugovornih podupiratelja, pozivaju se i raniji dobitnici priznanja, predstavnici pravnih institucija,
državnih tijela, javnih institucija te ostale stručne i zainteresirane javnosti.

Izgled i oblik priznanja Zaklade

Članak 18.
Izgled i oblik priznanja Zaklade utvrđuje Zakladna uprava posebnom odlukom.

Završne odredbe

Članak 19.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli priznanja Zaklade dr.sc.
Jadranko Crnić od 4. svibnja 2010.

Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 19. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK ZAKLADNE UPRAVE
dr.sc. Zoran Pičuljan