jadranko-crnic

dr. sc. Jadranko Crnić

Dr. sc. Jadranko Crnić, prvi predsjednik Ustavnog suda suvremene i samostalne Republike Hrvatske, u potpunosti živeći svoju duboku i iskrenu vjeru u vladavinu prava, zadužio je hrvatsko zakonodavstvo, pravnu znanost i pravnu praksu.

Bibliografija

KNJIGE, ZBORNICI, SEPARATI

1969.
Crnić, J. i dr. Prava na nekretninama – propisi, objašnjenja, sudska i upravna praksa, primjeri i obrasci, II. Knjiga – Eksproprijacija, nacionalizacija, određivanje građevinskog zemljišta, Informator, Zagreb, 1969.

1970.
Crnić, J. Pavić, Đ., (prir.), Imovinski i stambeni odnosi: sudska praksa, objašnjenja, odgovori Vi-Mi, Informator, Zagreb, 1970.
Crnić, J. i dr., Prava na nekretninama – propisi i objašnjenja, sudska i upravna praksa, III. knjiga – Iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta, propisi o šumama i šumskim zemljištima, uređivanje i korištenje gradskog zemljišta, poljoprivredni zemljišni fond, agrarna reforma i kolonizacija, Informator, Zagreb, 1970.

1978.
Crnić, J., Davanje stanova na korištenje i odobravanje stambenih kredita, Informator, Zagreb, 1978.
Crnić, J., Prava na nekretninama: primjeri podnesaka i odluka za primjenu propisa o pravima na nekretninama, Informator, Zagreb, 1978.
Crnić, J., Valenti, V., Priručnik za rad mirovnih vijeća u SR Hrvatskoj: osnivanje, zadaci i način rada, Mjesna zajednica, Zagreb, 1978.
Crnić, J., Materijalno – financijsko poslovanje mjesnih zajednica (u svjetlu Zakona o knjigovodstvu), knjiga 1, NRO „Porodica i domaćinstvo“, Zagreb, 1978.
Crnić, J., Materijalno – financijsko poslovanje mjesnih zajednica (u svijetlu Zakona o knjigovodstvu), knjiga 2, NRO „Porodica i domaćinstvo“, Zagreb, 1978.
Crnić, J. i dr., Zbirka propisa o radnim odnosima, Informator, Zagreb, 1978.

1980.
Crnić, J., Davanje stanova na korištenje i odobravanje stambenih kredita, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Informator, Zagreb, 1980.
Crnić, J., Zakon o nasljeđivanju: prečišćeni tekst…, Narodne novine, Zagreb, 1980.
Crnić,J. i dr., Samoupravno organiziranje i financiranje stambene izgradnje i stanovanja, Institut za financije, Zagreb, 1980.

1981.
Crnić, J. Braun, Š., (prir), Zakon o stambenim odnosima: s objašnjenjima, sudskom i upravnom praksom i prilozima, Narodne novine, Zagreb, 1981.

1982.
Crnić, J. Braun, Š., (prir), Zakon o stambenim odnosima: s komentarom, sudskom i upravnom praksom i prilozima, Narodne novine, Zagreb, 1982.
Crnić, J., Zakon o nasljeđivanju: s napomenama, objašnjenjima, sudskom praksom i primjerima iz prakse, Narodne novine, Zagreb, 1982.
Crnić, J., Uz odredbe Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu SRH o disciplinskoj odgovornosti, Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, Zagreb, 1982.

1983.
Crnić, J., Zakon o eksproprijaciji: s komentarom, Narodne novine, Zagreb, 1983.
Braun, Š., Crnić, J., Zakon o stambenim odnosima s komentarom, sudskom i upravnom praksom i prilozima, Narodne novine, 1983.

1984.
Crnić, J., Zakon o poljoprivrednom zemljištu s napomenama, objašnjenjima i prilozima (Zakon o arondanciji, Zakon o komasaciji, Zakon o udruživanju poljoprivrednika, Pregled nadležnosti i dr.), Narodne novine, 1984.

1985.
Crnić, J., Zakon o nasljeđivanju: s napomenama, objašnjenjima, sudskom praksom i primjerima iz prakse, 3. dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1985.

1986.
Crnić, J., Stambeni samoupravni akti prema Zakonu o stambenim odnosima SR Hrvatske, Informator, Zagreb, 1986.
Crnić, J. Zakon o stambenim odnosima: s komentarom, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1986.
Crnić, J., Marković, Ž., Skupština MZ, Savjet MZ, Sekretar MZ, NNRO Porodica i domaćinstvo“, Zagreb, 1986.
Crnić, J. i dr., Naknada štete, Zbornik radova Neka pitanja o naknadi štete nanesene samoupravnoj interesnoj zajednici mirovinskog i invalidskog odnosno zdravstvenog osiguranja, Savez društava pravnika Hrvatske i dr., Zagreb, 1986.

1987.
Crnić, J., Zakon o stambenim odnosima: s komentarom, 3. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1987.
Crnić, J. i dr., Prava na nekretninama: primjeri podnesaka i odluka, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Informator, Zagreb, 1987.
Crnić, J., Zakon o nasljeđivanju (pročišćeni tekst, „Službeni list SFRJ“, br. 42/65, br. 44/65 ispr., br. 47/65 ispr. i „Narodne novine“, br. 47/78):s napomenama, objašnjenjima, sudskom praksom i primjerima iz prakse, 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1987.
Crnić, J., Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog izjašnjavanja; Zakon o izboru organa upravljanja i drugih organa u organizacijama udruženog rada, Narodne novine, Zagreb, 1987.
Crnić, J. i dr., Vremensko korištenje turističkog objekta Time – sharing, Informator, Zagreb, 1987.
Crnić, J., Odgovornost više osoba za istu štetu i podijeljena odgovornost, Zbornik Odgovornost za štetu, Savez društava pravnika Hrvatske i dr., Zagreb, 1987.
Crnić, J., O nadležnosti za iseljenje osobe koja je izgubila stanarsko pravo odnosno koja nije pravodobno uselila u stan, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1987.

1988.
Crnić, J., Disciplinska odgovornost radnika: primjena novela ZUR-a, republičkih i pokrajinskih propisa o disciplinskoj odgovornosti, Informator, Zagreb, 1988.
Crnić, J., Zakon o prenamjeni zajedničkih prostorija u stanove: s komentarom, Narodne novine, Zagreb, 1988.
Crnić, J., Zakon o stambenim odnosima: s komentarom, 4. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1988.
Crnić, J., Zakon o nasljeđivanju (pročišćeni tekst, „Službeni list SFRJ“, br. 42/65, br. 44/65 ispr., br. 47/65 ispr. i „Narodne novine“, br. 47/78): s napomenama, objašnjenjima, sudskom praksom i primjerima iz prakse, 5. izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1988.
Crnić, J., Prodaja stanova i poslovnih prostorija na tržištu, Zbornik Zakon o obveznim odnosima i praksi, Savez društava pravnika Hrvatske i dr., Zagreb, 1988.

1989.
Crnić, J., Zakon o građevinskom zemljištu: s komentarom, Narodne novine, zagreb, 1989.
Crnić, J., Otklanjanje posljedica nastalih ukidanjem općih akata koji su odlukama ustavnih sudova proglašeni neustavnima, Zbornik Građansko parnično pravo u praksi, Savez društava pravnika Hrvatske i dr., Zagreb, 1989.

1990.
Crnić, J., Zakon o stambenim odnosima: s komentarom, 5. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1990.
Crnić, J., zakon o nasljeđivanju (pročišćeni tekst, „Službeni list SFRJ“, br. 42/65, br. 44/65 ispr., br. 47/65 ispr. I „Narodne novine“, br. 47/78): s napomenama, objašnjenjima, sudskom praksom i primjerima iz prakse, 6. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1990.
Crnić, J., Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora, Narodne novine, Zagreb, 1990
Crnić, J., Nacionalizacija i denacionalizacija, Zbornik radova Vlasništvo i druga stvarna prava u praksi, 1990., Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske i dr., Zagreb 1990.

1991.
Crnić, J. i dr., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske: s komentarom, Informator, Zagreb, 1991.
Crnić, J., Končić, A.M. (prir.), Konfiskacija, nacionalizacija, ratna dobit, agrarna reforma, kolonizacija i drugi oblici prisilnog prestanka vlasništva; Zakon o pretvorbi društvenog poduzeća, Narodne novine, Zagreb, 1991.
Crnić J. Crnić, I., (prir.), Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, Zagreb, 1991.
Crnić, J., Crnić I. (prir.), Zakon o prodaji stanova, Narodne novine, zagreb, 1991.
Crnić, J. i dr., Stambena reforma u Hrvatskoj, Radničke novine, Zagreb, 1991.
Crnić, J., Foretić, D., Ustav Republike Hrvatske – Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske, Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, Abecedno pojmovno kazalo, Informator, Zagreb, I.-XV. izdanje, 1991.-2006.

1992.
Crnić, J., Crnić I., Zakon o prodaji stanova, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje (prema stanju na dan 21.2.1992.), Narodne novine, Zagreb, 1992.
Crnić, J., Ustavna tužba – zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 1992.

1993.
Crnić, J., Končić, A.M. (prir.), Ustav Republike Hrvatske: komentari, objašnjenja, napomene i ustavnosudska praksa, Narodne novine, Zagreb, 1993.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o nasljeđivanju: redakcijski pročišćeni tekst, pojmovno kazalo, Informator, Zagreb, 1993.
Crnić, J., Richter / Innen in der arge Alpen – Adria, 1993, Schriftenreihe des Bundesministeriums fur Justiz.
Crnić, J., Ocjena ustavnosti i zakonitosti propisa, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko i trgovačko pravo u praksi, Organizator, Zagreb, 1993.
Crnić, J. Kovačević, J. i dr.; (predg.), Ratne štete i reparacije, 1993.

1994.
Crnić, J., Končić, A.M., Komentar Zakona o izvlaštenju, Informator, Zagreb, 1994.
Crnić, J., Vladavina Ustava ili Kako pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske: zaštita sloboda i prava čovjeka i građanina, Informator, Zagreb, 1994.
Crnić, J., Končić, A.M. (prir.) Zakon o nasljeđivanju: (pročišćeni tekst), Otvoreno sveučilište Zagreb, Varaždin 1994.
Crnić, J., Izvlaštenje nekretnina – pretpostavke i zapreke, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko i trgovačko pravo u praksi, Organizator, Zagreb, 1994.

1995.
Crnić, J. i dr., Vinodolski zakon = The Vinodol law = Das Gesetz von Vinodol, Narodne novine, Zagreb, 1995.
Crnić, J., Končić, A.M. Zakon o nasljeđivanu: redakcijski pročišćeni tekst, pojmovno kazalo, II. izdanje, Informator, Zagreb, 1995.
Crnić, J., Pravna osoba kao sudionik postupka pred Ustavnim sudom, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko i trgovačko pravo u praksi, organizator, Zagreb, 1995.
Crnić, J. i dr., Domovinski odgoj – priručnik za hrvatske vojnike, dočasnike i časnike, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske – Politička uprava Zagreb, 1995.


1996.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o nasljeđivanju: autorski pročišćen tekst Zakona o nasljeđivanju, objašnjenja, sudska praksa, primjeri, Organizator, Zagreb, 1996.
Crnić, J., Pravo u gospodarstvu, časopis za gospodarsko – pravnu teoriju i praksu, Zbornik, Zagreb, 1996.
Crnić, J., The protection of fundamental rights by the constitutional court, Collction Science and technique of democracy, No. 15, Council of Europe Publishing, 1996.
Crnić, J., Povreda ustavnih prava i sloboda kao pretpostavka ustavne tužbe, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko, trgovačko i radno pravo u praksi, Organizator, Zagreb, 1996.

1997.
Crnić, J., Komentar Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Informator, Zagreb, 1997.
Crnić, J., Postupak pred Ustavnim sudom i neka sporna pitanja, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko, trgovački i radno pravo u praksi, organizator, Zagreb, 1997.

1998.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o nasljeđivanju: redakcijski pročišćeni tekst, pojmovno kazalo, III. Izdanje, Informator, Zagreb, 1998.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o nasljeđivanju: autorski pročišćeni tekst Zakona o nasljeđivanju, objašnjenja, sudska praksa, primjeri, Organizator, Zagreb, 1998.
Crnić, J., Ustavnosudska zaštita prava vlasništva, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko, trgovačko i radno pravo u praksi, Organizator, Zagreb, 1998.
Crnić, J., Na trnovitom i zvjezdanom putu vječnog ideala vladavine prava – Republika Hrvatska od Ujedinjenih naroda do Ustavnog suda, In laudem Iustitiae, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1998.
Crnić, J. i dr., Financiranje lokalne samouprave, Zbornik radova savjetovanja Jedinice lokalne samouprave u poreznom sustavu Republike Hrvatske, održanog u Osijeku 1998. godine.

1999.
Crnić, J., Putokazima (novog) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko, trgovačko i radno pravo u praksi, Organizator, Zagreb, 1999.

2000.
Crnić, J. i dr., Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava: interpretativna uloga Ustavnog suda, Hrvatski pravni centar i dr., Zagreb, 2000.
Crnić, J. i dr., Kamate u gospodarskoj i pravnoj praksi, Računovodstvo i financije, Zagreb, 2000.
Crnić J., Crnić, I., Zatezne kamate – neka aktualna pitanja, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko, trgovačko i radno pravo u praksi, Organizator, Zagreb, 2000.

2001.
Crnić, J. i dr., Hrvatsko pravosuđe: pouke i perspektive, Zbornik radova, Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, Zagreb, 2002.
Crnić, J., Ustavne odredbe o autorskom pravu, Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku), Zagreb, 2001.

2002.
Crnić, J., Komentar Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Narodne novine, Zagreb, 2002.
Crnić, J. i dr., Ustav kao jamac načela pravne države u međunarodnom, pravnom i gospodarskom prometu, Organizator, 2002.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine: redakcijski pročišćeni tekst zakona:objašnjenja i poveznice: kazalo pojmova, Narodne novine, Zagreb, 2002.
Crnić, J., Končić, A.M. (prir.), Zakon o izvlaštenju: redakcijski pročišćeni tekst zakona, Narodne novine, zagreb, 2002.
Crnić,J., Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda – podnošenje ustavne tužbe prije iscrpljenog pravnog puta, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi, godišnjak 9-2002, Organizator, Zagreb, 2002.
Crnić, J., Denacionalizacija – u povodu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – što dalje?
Crnić, J. i dr., Pred donošenje Zakona o nasljeđivanju. Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2002.
Crnić, J., Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – spas ili requiem za Ustavni sud – separat, Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, Zagreb, 2002. br. 52

2003.
Crnić, J. i dr., Djelokrug jedinica lokalne samouprave: upravljanje nekretninama, javna nabava, upravni postupak, službenički odnosi, uredsko poslovanje, Novi informator, Zagreb, 2003.
Crnić, J. i dr., Novo nasljednopravno uređenje, Nasljeđivanje na temelju oporuke, Narodne novine, Zagreb, 2003.
Crnić, J. i dr., Pravo na pošteno suđenje i razuman rok; Pravo azila, Organizator, Zagreb, 2003.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o nasljeđivanju: s komentarom, sudskom praksom, prilozima, primjerima i abecednim kazalom pojmova, Organizator, Zagreb, 2003.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o nasljeđivanju: tekst zakona, poveznice, stvarno kazalo, prilozi, Narodne novine, zagreb, 2003.
Crnić, J. i dr., Nekretnine u pravnom prometu. Obnova i dopuna zemljišne knjige – ispravni postupak s posebnim osvrtom na pojedinačni ispravni postupak, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2003.
Crnić, J., Što je donio Novi zakon o nasljeđivanju, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko, trgovačko, radno i upravno pravo u praksi, Organizator, Zagreb, 2003.

2004.
Crnić, J. i dr., Nekretnine kao objekti imovinskih prava: izvlaštenje, denacionalizacija, hipoteka, koncesije, sukcesija, stečena prava na pomorskom dobru. Ograničenje odnosno prestanak prava vlasništva izvlaštenjem, Narodne novine, Zagreb, 2004.
Crnić, J. i dr., Nekretnine u pravnom prometu, Urednost i potpunost zemljišnoknjižnih prijedloga za upis nekretnina i prava, Inženjerski biro, Zagreb, 2004.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o nasljeđivanju: tekst zakona, poveznice i objašnjenja, stvarno kazalo, prilozi, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2004.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine: redakcijski pročišćeni tekst zakona: objašnjenja i poveznice: kazalo pojmova, 2. izmijenjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2004.
Crnić, J. i dr., Građenje i nekretnine u prometu, II. izmijenjena i dopunjena naklada, RriF Plus, Zagreb, 2004.
Crnić, J. i dr., Upravljanje nekretninama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Novi informator d.o.o., Zagreb, 2004.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o izvlaštenju: redakcijski pročišćeni tekst zakona, objašnjenja i poveznice, kazalo pojmova, II. izmijenjeno izdanje, Narodne novine d.d., Zagreb, 2004.

2005.
Crnić, J. i dr., Nekretnine u pravnom prometu – 2005. Upis zabilježbe prema Zakonu o zemljišnim knjigama i posebnim propisima – učinci – prestanak – brisanje: zabilježba – čuvar pravne sigurnosti, Inženjerski biro, Zagreb, 2005.
Crnić, J. i dr., Novi Zakon o obveznim odnosima: zbornik radova, Organizator, Zagreb, 2005.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o nasljeđivanju: s komentarom, sudskom praksom, prilozima, primjerima i abecednim kazalom, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Organizator, Zagreb, 2005.
Crnić, J., Končić, A.M., Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – komentar članaka 579.-589. Zakona o obveznim odnosima – značenje, oblici, pravni učinci, propisi, sudska praksa, ogledni primjeri ugovora i tužbi, Novi informator, Zagreb, 2005. (separat).
Crnić, J., Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko, trgovačko, radno i upravno pravo u praksi, Organizator, Zagreb, 2005.
Crnić, J. i dr., Bekavac, I. (ur.), Narodne novine: zbornik uz 170. obljetnicu neprekinutog izlaženja: 1835.-2005., Narodne novine, zagreb, 2005.

2006.
Crnić, J. i dr., Nekretnine u pravnom prometu – 2006. Institut zabilježbe u zemljišne knjige kao čuvar vladavine prava, Inženjerski biro, Zagreb, 2006.
Crnić, J. i dr., Nekretnine: novine u propisima, posebni pravni režimi, problemi iz prakse, Novi informator, Zagreb, 2006.
Crnić, J. i dr., Upravno pravo i upravni postupak u praksi – aktualna pitanja u praksi. Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju: prestanak prava na poništenje rješenja o izvlaštenju (deeksproprijacija): zemljišnoknjižni upisi, Inženjerski biro, Zagreb, 2006.
Crnić, J., Končić, A.M., Zakon o nasljeđivanju: tekst zakona, poveznice i objašnjenja, stvarno kazalo, prilozi, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2006.
Crnić, J. i dr., Vlasništvo posebnog dijela nekretnine: praksa, dvojbe, prijedlozi, Novi informator, Zagreb, 2006.
Crnić, J. i dr., Građenje i nekretnine u prometu, III. Izmijenjena i dopunjena naklada, Zagreb: RriF Plus, 2006.
Crnić, J., Končić, A.M., Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – komentar članaka 579.-589. Zakona o obveznim odnosima – značenje, oblici, pravni učinci, propisi, sudska praksa, ogledni primjeri ugovora o i tužbi, II. dopunjeno izdanje, Novi informator, Zagreb, 2006. (separat).

2007.
Crnić, J. i dr., Zemljišne knjige i odgoda povjerenja: aktualnosti u pravnom režimu nekretnina, novi propisi, javno-privatno partnerstvo, Novi informator, Zagreb, 2007.
Končić, A.M., Crnić, J., Zakon o prostornom uređenju i gradnji – tekst zakona sa stvarnim kazalom, Narodne novine d.d., Zagreb, 2007.
Crnić, J., Suđenje u razumnom roku, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, građansko, trgovačko, radno i upravno pravo u praksi, godišnjak 14-2008, Zagreb: Organizator, 2007.
Crnić, J. i dr., Nekretnine u pravnom prometu – aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse – 2007., Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2007.
Crnić, J. i dr., Gradnja i komunalno gospodarstvo: primjena propisa, primjeri i dvojbe u praksi, upravnosudska praksa, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, pojmovna kazala, Novi informator, Zagreb, 2007.
Crnić, J. i dr., Vlasničkopravni odnosi i zemljišne knjige: novine, prijedlozi, praksa, Novi informator, Zagreb, 2007.
Crnić, J. i dr., Građenje i nekretnine u prometu, IV. Izmijenjena i dopunjena naklada, Zagreb: RRiF Plus, 2007.
Crnić, J. Domazet, M., Miškulin, I.; (uvod), Vladavina prava: priručnik za nastavnike, 2007.

2008.
Crnić, J. i dr., Posredovanje u prometu nekretnina: novi propisi, sudska praksa, dvojbe u primjeni propisa, Promet nekretnina i povjerenje u zemljišne knjige, Novi informator, Zagreb, 2008.
Crnić, J., Končić, A.M., Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – komentar članaka 579.-589. Zakona o obveznim odnosima – značenje, oblici, pravni učinci, propisi, sudska praksa, ogledni primjeri ugovora i tužbi, III. dopunjeno izdanje, Novi informator, Zagreb, 2008. (separat).

2009.
Crnić, J. i dr., (Uvod u) športsko pravo, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2009.


Članci
1963.
O potrebi sudske ovjere na privatnim ispravama radi uknjižbe, Zemljišna knjiga stručni list, Društvo zemljišnoknjižnih službenika SR Hrvatske, Zagreb, 1963.

1964.
Sadržaj i neki praktični aspekti doprinosa z.k. službe u sređenju imovinsko-pravnih odnosa, Zemljišna knjiga – stručni list društva zemljišnoknjižnih službenika SRH u Zagrebu, broj 1-6, Zagreb, 1964.
Naknada štete učinjene po zaštićenoj divljači, Naša zakonitost, Zagreb, 1964.
Anticipacija nekih načela i instituta našeg pozitivnog prava u praksi narodnih sudova Like u toku NOB-e, Naša zakonitost, Zagreb, 1964.
Zaključci o mjerama za suzbijanje maloljetničke delikvencije Organizaciono-političkog vijeća Sabora SR Hrvatske, Naša zakonitost, Zagreb, 1964.

1965.
Uz nacrt Pravilnika o postupku za uknjiženje u zemljišne knjige nepokretnosti u društvenoj svojini (primjedbe i prijedlozi), Zemljišna knjiga – stručni list društva zemljišnoknjižnih službenika SRH u Zagrebu, broj 1-12, Zagreb, 1965.
Neke mogućnosti zemljišnoknjižne službe u sređenju imovinskopravnih odnosa društvenog vlasništva, Zemljišna knjiga – stručni list društva zemljišnoknjižnih službenika SRH u Zagrebu, broj 1-12, Zagreb, 1965.
Za koncepciju aktivne evidencije imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama, Naša zakonitost, Zagreb, 1965.
Neke mogućnosti za aktiviranje javnosti u suzbijanju kriminaliteta, Priručnik za stručno obrazovanje službenika unutrašnjih poslova, Zagreb, 1965.
Preventivni zatvor u jedinstvenom postupku (čl. 426. st. 2. ZKP), Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, 1965.
Ovjera potpisa u zemljišnoknjižnim stvarima, Odvjetnik, Zagreb, 1965.

1967.
Kontroverze uz čl. 9. st. 4. Ustava SFRJ, Naša zakonitost, Zagreb, 1967.

1969.
Određivanje naknade za ekspropriranu imovinu, Naša zakonitost, Zagreb, 1969.
Uknjižba prava korištenja radne organizacije na nekretninama i društvenom vlasništvu po čl. 54. Zakona o eksproprijaciji, Privreda i pravo, Zagreb, 1969.
Određivanje naknade za nacionalizirano zemljište, Odvjetnik, Zagreb, 1969.
Neke karakteristike sudske funkcije i program rada suda, Samoupravljanje u državnim organima, Zagreb, 1969.

1970.
Zemljišnoknjižni upisi povodom postupka eksproprijacije, Pravni život, Zagreb 1970.

1971.
Troškovi postupka u vezi s eksproprijacijom nekretnina i određivanje naknade za nacionalizirane nekretnine, Odvjetnik, Zagreb, 1971.
Uknjižba društvenog vlasništva i prava korištenja radne organizacije, Privreda i pravo, Zagreb, 1971.

1972.
Pravni položaj mjesne zajednice kao nosioca prava korištenja nekretninama u društvenom vlasništvu, NP „Porodica i domaćinstvo“, Zagreb, 1972.
Ukidanje radnog mjesta u smislu čl. 102. OZRO i raspoređivanje radnika u drugu osnovnu organizaciju udruženog rada, Privreda i pravo, Zagreb, 1972.

1973.
Odnos općih akata u imenovanju i razrješenju inokosnog izvršnog organa i ukinutih odredaba Osnovnog zakona o izboru radničkih savjeta, Privreda i pravo, Zagreb, 1973.

1974.
Neka stajališta sudske prakse u sporovima iz odnosa stipendiranja, Privredno pravni priručnik, Zagreb, 1974.

1975.
Izvršenje pravomoćne sudske odluke o vraćanju radnika na rad u osnovnu organizaciju udruženog rada, Privredno pravni priručnik, Zagreb, 1975.
Neki problemi u primjeni Zakona o ukidanju agrarnih odnosa feudalnog karaktera na području Dalmacije i Hrvatskog primorja, Naša zakonitost, Zagreb, 1975.
Izvršenje pravomoćne sudske odluke o vraćanju radnika na rad u osnovnu organizaciju udruženog rada, Privredno pravni priručnik, Beograd, 1975.

1976.
Da li je dopušten zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv odluke Vrhovnog suda kojom je odlučeno o zahtjevu za zaštitu zakonitosti, Naša zakonitost, Zagreb, 1976.
O pretpostavkama za izricanje i opoziv mjere uvjetnog isključenja radnika iz osnovne organizacije udruženog rada, Privredno pravni priručnik, Zagreb, 1976.

1978.
Opći akti o utvrđivanju osnova i mjerila za raspodjelu osobnih dohodaka, u: Materijalno-financijsko poslovanje mjesnih zajednica u svjetlu novog zakona o knjigovodstvu (knjiga 1), NRO Porodica i domaćinstvo, Zagreb, 1978.
Samoupravni sporazum o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima radnika radne zajednice stručne službe i mjesne zajednice, u: Materijalno-financijsko poslovanje mjesnih zajednica u svjetlu novog Zakona o knjigovodstvu (knjiga 1), NRO Porodica i domaćinstvo, Zagreb, 1978.
Mjesna zajednica u Zakonu o udruženom radu, u: Materijalno-financijsko poslovanje mjesnih zajednica u svjetlu novog Zakona o knjigovodstvu (knjiga 2), NRO Porodica i domaćinstvo, Zagreb, 1978.
Korištenje i raspolaganje društvenim sredstvima u mjesnim zajednicama, u: Materijalno-financijsko poslovanje mjesnih zajednica u svjetlu novog Zakona o knjigovodstvu (knjiga 2), NRO Porodica i domaćinstvo, Zagreb, 1978.
Vršenje stručnih poslova za potrebe mjesnih zajednica, u: Materijalno-financijsko poslovanje mjesnih zajednica u svjetlu novog Zakona o knjigovodstvu (knjiga 2), NRO Porodica i domaćinstvo, Zagreb, 1978.

1980.
Zakon o mirovnim vijećima, Informator, 2704, Zagreb, 1980.
Solidarnost kao jedna od osnova raspodjele osobnog dohotka, Informator, 2710, Zagreb, 1980.
Utvrđivanje liste reda prvenstva, Informator, 2711, Zagreb, 1980.
Zadržavanje utvrđenog reda prvenstva za dodjelu stana, Informator, 2791, Zagreb, 1980.
Komentar Zakona o mirovnim vijećima, Informator, 2733, Zagreb, 1980.
Nadležnost za odlučivanje o otkazu ugovora o korištenju stana u slučaju prestanka radnog odnosa, Informator, 2739, Zagreb, 1980.
Osnove (kriteriji) i mjerila za davanje stanova na korištenje odnosno odobravanje stambenih kredita, Informator, 2749, Zagreb, 1980.
Tekst i komentar Zakona o samodoprinosu SR Srbije uz ustavnosudsku praksu, Informator, 2752, Zagreb, 1980.
Odgovori na pitanje, Informator, 2752, Zagreb, 1980.
Sudska praksa, Informator, 2752, Zagreb, 1980.
Propisi u pripremi: Nacrt Zakona o mjesnim zajednicama SRH, Informator, 2752, Zagreb, 1980.
Primjena Zakona o stambenim odnosima SR Hrvatske, Informator, 2753/2754, Zagreb, 1980.
Primjena načela kolektivnog rada, odlučivanja i odgovornosti u delegatskom skupštinskom sistemu u općinama i zajednicama općina, Informator, 2753/2754, Zagreb, 1980.
Akti o uvođenju samodoprinosa (SR Srbija), Informator, 2758, Zagreb, 1980.
Naknada štete samoupravnim interesnim zajednicama zdravstva i zdravstvenog osiguranja uzrokovane od osobe koja je prouzročila bolest, ozljedu ili smrt korisnika u sudskoj praksi, Informator, 2760, Zagreb, 1980.
O nadležnosti u nekim sporovima iz radnih odnosa, Informator, 2761, Zagreb, 1980.
Pravo regresa osiguravatelja kod osiguranja motornih vozila (osiguranje auto-kaska), Informator, 2765, Zagreb, 1980.
Odgovornost OOUR-a za štetu radniku nastalu zbog oštećenja zdravlja na radu, Informator, 2765, Zagreb, 1980.

1981.
Pravo prvokupa i prekupa građevinskog zemljišta u korist općine (1), Informator 2810, Zagreb, 1981.
Pravo prvokupa i prekupa građevinskog zemljišta u korist općine (2), Informator, 2812, Zagreb, 1981
Kada i u kojem opsegu nastaje obveza vraćanja naknade osobnog dohotka (ili stipendije)
primljene za vrijeme stručnog usavršavanja, Informator, 2830, Zagreb,1981 .
Primjena Zakona o eksproprijaciji, Informator, 2830, Zagreb, 1981.
Primjena Zakona o eksproprijaciji (Određivanje pravične naknade) (2), Informator, 2831, Zagreb, 1981.
Primjena Zakona o eksproprijaciji (3), Informator, 2835, Zagreb, 1981.
Ugovor o prijevozu putnika, Informator, 2854, Zagreb, 1981.
Zaštita prava na dodjelu stana na korištenje odnosno odobrenje stambenog kredita, Informator, 2869, Zagreb, 1981.
Sudska zaštita prava na dodjelu stana na korištenje, Informator, 2878, Zagreb, 1981.
Stjecanje dohotka u radnim zajednicama pravosudnih organa, Informator, 2880, Zagreb, 1981.
Disciplinska odgovornost radnika čija se prava, obveze i odgovornosti u radnom odnosu ureduju ugovorom, Informator, 2881, Zagreb, 1981.
Kada stanar može uskratiti članovima svoga obiteljskog domaćinstva korištenje stana (čl. 58. ZSO), Informator, 2892/2894, Zagreb, 1981.
Samoupravni opći akt o davanju stanova na korištenje, Informator, 2899, Zagreb,1981.
Može li se zakupac koji poslovnu prostoriju drži u zakupu na određeno vrijeme protiviti zahtjevu zakupodavca za predaju te prostorije po isteku ugovorenog vremena, Odvjetnik, Zagreb, 1981.
Određivanje naknade za eksproprirane nekretnine, Odvjetnik, Zagreb, 1981.
Neki problemi u primjeni odredaba Zakona o eksproprijaciji o određivanju pravične naknade, Odvjetnik, Zagreb, 1981.

1982.
Neka sporna pitanja u primjeni Zakona o eksproprijaciji, Informator, 2918, Zagreb, 1981
Tko i u kojem postupku može zahtijevati iseljenje članova obiteljskog domaćinstva sustanara koji se trajno prestao koristiti sustanarskim dijelom stana (1),Informator, 2936/2938, Zagreb, 1982.
Tko i u kojem postupku može zahtijevati iseljenje članova obiteljskog domaćinstva sustanara koji se trajno prestao koristiti sustanarskim dijelom stana (2), Informator, 2940, Zagreb, 1982.
Prestanak radnog odnosa radnika kojem je prema odredbama Zakona odnosno pravomoćnoj odluci suda ili drugog organa zabranjeno obavljanje određenih poslova odnosno radnih zadataka, Informator, 2941, Zagreb, 1982.
Ugovori o stručnom usavršavanju, Informator, 2943, Zagreb, 1982.
Zakon o mjesnim zajednicama SR Crne Gore, Informator, 2946, Zagreb, 1982.
Pravo samoupravnih zajednica mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja na ostvarivanje sredstava - zatezne kamate, Informator, 2946, Zagreb,1982.
Pravo radnika na naknadu štete zbog neostvarenog terenskog dodatka, dnevnice, odnosno obroka, Informator, 2947, Zagreb, 1982.
Stjecanje i raspoređivanje dohotka i raspodjela osobnih dohodaka u radnim zajednicama organa pravosuđa, Informator, 2948, Zagreb, 1982.
Primjena čl. 100. Zakona o stambenim odnosima - prestanak stanarskog prava zbog eksproprijacije odnosno rušenja zgrade, Informator, 2956, Zagreb, 1982.
Kada prestaje pravo na korištenje stana prodanog u javnoj dražbi, Informator, 2963/2964, Zagreb, 1982.
Materijalna i zdravstvena zaštita boraca NOR-a - izvršenja na primanjima na osnovama socijalne pomoći, Informator, 2965/2966, Zagreb, 1982.
Ugovori o iskorištavanju brodova, Informator, 2969/2970, Zagreb, 1982.
Nadležnost suda u sporovima između samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja i organizacije udruženog rada u utvrđivanju staža osiguranja i osobnog dohotka radi utvrđivanja mirovinske osnovice, Informator, 2969/2970, Zagreb, 1982.
Ugovori o stručnom usavršavanju, Informator, 2971/2972, Zagreb, 1982.
Naknada štete uzrokovane samoupravnim interesnim zajednicama zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Informator, 2978, Zagreb, 1982.
Primjena odredaba Zakona o građevinskom zemljištu, Informator, 2978, Zagreb, 1982.
Naknada neostvarenog osobnog dohotka radniku zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa, Informator, 2979, Zagreb, 1982.
Naknada štete radniku zbog oštećenja zdravlja na radu, Informator, 2980, Zagreb, 1982.
Utvrđivanje paušalnog iznosa naknade na štetu koju uzrokuju radnici, Informator, 2983, Zagreb, 1982.
Naknada štete koja nastane zbog nepravilne i nepripadajuće isplate doplatka za djecu, Informator, 2984, Zagreb, 1982.
Primjena odredaba Zakona o građevinskom zemljištu, Informator, 2986, Zagreb, 1982.
Određivanje pravične naklade za eksproprirane nekretnine, Informator, 2987, Zagreb, 1982.
Vrednovanje rada nosilaca pravosudnih funkcija, Informator, 2989, Zagreb, 1982.
Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka te izricanja odnosno izvršenja disciplinskih mjera, Informator, 2993, Zagreb, 1982.
Neka stajališta sudske prakse u postupcima otkazivanja ugovora o zakupu poslovnih prostorija, Informator, 2995, Zagreb, 1982.
Privremeno udaljenje radnika s rada ili iz osnovne organizacije, Informator, 2997/2998, Zagreb, 1982.
Iseljenje bespravno useljene osobe, Informator, 3001, Zagreb, 1982.
Određivanje pravične naknade za eksproprirano poljoprivredno zemljište, Odvjetnik, Zagreb, 1982.
Prestanak ugovora o zakupu poslovnih prostorija, Privredno pravni priručnik, Beograd, 1982.
Položaj, dužnosti, prava i način uređivanja radnog odnosa sekretara MZ i drugih stalno zaposlenih radnika u MZ, Mjesna zajednica, Zagreb, 1982.

1983.
Samoupravno organiziranje radnih ljudi i građana (Zakon o mjesnim zajednicama), Informator, 3010, Zagreb, 1983.
Donošenje i sadržaj statuta prema Zakonu o mjesnim zajednicama SAP Kosova, Informator, 3010, Zagreb, 1983.
Neka sporna pitanja o prestanku radnog odnosa po članu 92. Zakona o radnim odnosima
radnika u udruženom radu SR Hrvatske, Informator, 3011, Zagreb, 1983.
Odluke (opći akti) općinske skupštine u primjeni Zakona o eksproprijaciji, Informator, 3016, Zagreb, 1983.
Udjel korisnika u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, Informator, 3016, Zagreb, 1983.
Odluke/opći akti koje općinska skupština donosi prema Zakonu o eksproprijaciji, Informator, 3018, Zagreb, 1983.
Prestanak radnog odnosa radniku po sili zakona zbog izdržavanja kazne zatvora, Informator, 3019, Zagreb, 1983.
Sastav općeg akta o davanju stanova na korištenje i odobravanju stambenih kredita, Informator, 3023, Zagreb, 1983.
Uređenje prava, obveza i odgovornosti radnika koji obavljaju stručne poslove ako se ne osniva radna zajednica, Informator, 3028, Zagreb, 1983.
Sastav općeg akta o davanju stanova na korištenje i odobravanju stambenih kredita, Informator, 3034, Zagreb, 1983.
Primjena Zakona o eksproprijaciji, Informator, 3037, Zagreb, 1983.
Za osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara i donošenje rješenja o upisu broda u upisnik brodova stvarno je nadležan Okružni privredni sud, Informator, 3038, Zagreb, 1983.
Sastav općeg akta o davanju stanova na korištenje i odobravanje stambenih kredita (2), Informator, 3043, Zagreb, 1983.
Dužnosti organa uprave u postupku eksproprijacije nekretnina, Informator, 3050, Zagreb, 1983.
Zamjena dvaju stanova za jedan veći stan (član 49. Zakona), Informator, 3051, Zagreb, 1983.
Neki problemi u primjeni disciplinske mjere raspoređivanja na druge poslove, odnosno radne zadatke, Informator, 3053, Zagreb, 1983.
Odlučivanje o sporovima između organizacija udruženoga rada zdravstva i samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja o plaćanju zdravstvenih usluga, Informator, 3053, Zagreb, 1983.
Dužnosti organa uprave u postupku eksproprijacije nekretnina (II.) - Postupak po prijedlogu za eksproprijaciju, Informator, 3058, Zagreb, 1983.
Utjecaj raskida kupoprodajnog ugovora o prodaji stana na pravo preče kupnje stanara, Informator, 3068/3069, Zagreb, 1983.
Radni odnosi radnika koji obavljaju administrativno-stručne poslove za udruženje građana (Nadležnost za rješavanje sporova), Informator, 3068/3069, Zagreb,1983.
Dužnosti organa uprave u postupku zaključivanja sporazuma o naknadi za ekspropriranu
nekretninu (Zaštita društvenog interesa), Informator, 3070/3071,Zagreb, 1983.
Nepotpuna eksproprijacija ustanovljenjem na zemljištu (I.), Informator, 3072/3073, Zagreb, 1983.
Nepotpuna eksproprijacija ustanovljenjem zakupa na zemljištu (Određivanje pravične naknade), Informator, 3074/3075, Zagreb, 1983.
Produženje trajanja samodoprinosa, Informator, 3080, Zagreb, 1983.
Primjena republičkih i pokrajinskih zakona o samodoprinosu, Informator, 3080, Zagreb, 1983.
Sadržaj i sistematika statuta mjesne zajednice, Informator, 3080, Zagreb, 1983.
Stjecanje prava na posjed eksproprirane nekretnine prije konačnosti rješenja o eksproprijaciji, Informator, 3084, Zagreb, 1983.
Izgradnja i održavanje elektroenergetskih postrojenja na tuđim nekretninama, Informator,
3087, Zagreb, 1983.
Izgradnja i održavanje elektroenergetskih postrojenja na tuđim nekretninama utvrđivanje općeg interesa, Informator, 3088, Zagreb, 1983.
Dozvola obavljanja pripremnih radnji radi eksproprijacije, Informator, 3094, Zagreb, 1983.
Ako se o mjesnom samodoprinosu izjašnjavaju poljoprivrednici referendumom ili izjavama u pisanom obliku, u spisak područja za koje se uvodi samodoprinos upisuju se svi članovi domaćinstva iznad 15 godina života, Informator, 3100, Zagreb, 1983.
Mjesna zajednica može biti pod određenim pretpostavkama oslobođena od plaćanja poreza na promet proizvoda, Informator, 3100, Zagreb, 1983.
Primjena Zakona o mjesnim zajednicama SAP Vojvodine - Osnivanje mjesne zajednice i donošenje statuta, Informator, 3100, Zagreb, 1983.
Pravo samoupravne interesne zajednice socijalne zaštite na povrat iznosa isplaćenih na ime socijalne zaštite, Informator, 3100, Zagreb, 1983.
Sudska zaštita prava radnika koji obavljaju poslove za udruženja građana i za druge građanske pravne i fizičke osobe, Informator, 3101/3102, Zagreb, 1983.
O nadležnosti u sporovima o dodjeli stana na korištenje, Informator, 3105, Zagreb,1983.
Vrednovanje radnog staža kao osnove i mjerila za davanje stanova na korištenje, Informator, 3107, Zagreb, 1983.
Dozvola obavljanja pripremnih radnji radi eksproprijacije (2.), Informator, 3108, Zagreb, 1983.
Primjena zakona o eksproprijaciji, prikaz knjige: Mladen Žuvela, Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima, Odvjetnik, Zagreb, 1983.
Sastav podnesaka u postupcima otkaza odnosno ispražnjenja poslovnih zgrada i prostorija, Privredno pravni priručnik, Beograd, 1983.

1984.
Nužni smještaj - u sudskoj praksi, Informator, 3121, Zagreb, 1984.
Neka sporna pitanja u primjeni Zakona o eksproprijaciji i Zakona o građevinskom zemljištu, Informator, 3128, Zagreb, 1984.
Obavljanje stručnih poslova za mjesnu zajednicu, Informator, 3131, Zagreb, 1984.
Izuzeci u kojima se može legalizirati izgradnja na zemljištu u društvenom vlasništvu koje investitoru nije dano na korištenje, Informator, 3131, Zagreb, 1984.
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika, Informator, 3133, Zagreb, 1984.
Otkaz ugovora o korištenju stana zbog neplaćanja stanarine, nekorištenja stana, prestanka radnog odnosa, Informator, 3141, Zagreb, 1984.
Primjena Zakona o eksproprijaciji i Zakona o građevinskom zemljištu, Informator, Zagreb, 1984.

Otkaz ugovora o korištenju stana (III.), Informator, 3145/3 146, Zagreb, 1984.
Primjena Zakona o eksproprijaciji SR Hrvatske, Informator, 3153, Zagreb, 1984. 1985
Obvezatno osiguranje u prometu, Informator, 3154, Zagreb, 1984.
Primjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Informator, 3166, Zagreb, 1984.
Primjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Informator, 3172/3173, Zagreb,
1984.
Promet poljoprivrednim zemljištem, Informator, 3174/3175, Zagreb, 1984.
Promet poljoprivrednim zemljištem (Zaštita kod prikrate u prometnoj vrijednosti), Informator, 3176/3177, Zagreb, 1984.
Obveza štetnika prema osiguratelju koji je oštećenom nadoknadio štetu, Informator, 3178/3179, Zagreb, 1984.
Primjena Zakona o stambenim odnosima, Informator, 3200, Zagreb, 1984.
Primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, Informator,
3201, Zagreb, 1984.
Dužnosti organa uprave u postupku eksproprijacije nekretnina, Informator, 3205,
Zagreb, 1984.
Pokretanje disciplinskog postupka, Informator, 3205, Zagreb, 1984.
Zakon o eksproprijaciji (novi propisi SR Srbije), Informator, 3206/3208, Zagreb,1984.
Utvrđivanje nadležnog organa, Informator, 3209, Zagreb, 1984.
Što mora sadržavati odluka općinske skupštine kojom se propisuju prekršaji, Informator, 3214, Zagreb, 1984.
Neka pitanja donošenja i sadržaja općeg akta o davanju stanova na korištenje, Informator,
3215, Zagreb, 1984.
Disciplinska mjera raspoređivanja na druge poslove i radne zadatke, Informator,
3215, Zagreb, 1984.
Zakon o nasljeđivanju, Naša zakonitost, Zagreb, 1984.

1985.
Orijentacijski primjer Samoupravnog sporazuma o uređenju međusobnih prava, Pravo
obveza i odgovornosti radnika stručne službe u mjesnoj zajednici i mjesne zajednice, Informator, 3219, Zagreb, 1985.
Određivanje naknade u primjeni Zakona o nadziđavanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove, Informator, 3225, Zagreb, 1985.
Naknada štete nanesene samoupravnoj interesnoj zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja od osobe koja je uzrokovala invalidnost, tjelesno oštećenje iii smrt osigurane osobe, Informator, 3228, Zagreb, 1985.
Pravo zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja na direktnu tužbu protiv osiguratelja za naknadu štete nanesenu zajednici, Informator, 3233/3234, Zagreb,
1985.
Dužnosti organa uprave u postupku prema osobama koje ne iskorištavaju poljoprivredno
zemljište u skladu sa Zakonom, Informator, 3244, Zagreb, 1985.
Odustanak od ugovora o zakupu poslovnih prostorija, Informator, 3249/3251, 27.
1985.
Odustanak zakupca od ugovora o zakupu poslovnih prostorija, Informator, 3254,
Zagreb, 1985.
O izricanju disciplinske mjere prestanka radnog odnosa, Informator, 3257, Zagreb,
1985.
Posebna ovlaštenja i odgovornosti - pretpostavka za utvrđivanje reizbornosti u
samoupravnom općem aktu, Informator, 3261, Zagreb, 1985.
Mjesne zajednice, Informator, 3278/3279, Zagreb, 1985.
Kada mjesna zajednica ne podliježe plaćanju poreza na promet proizvoda, Informator,
3278/3279, Zagreb, 1985.
Sadržaj akta o raspisivanju referenduma, Informator, 3278/3279, Zagreb, 1985.
Primjena republičkih i pokrajinskih propisa o samodoprinosu, Informator, 3278/
3279, Zagreb, 1985.
Neke pretpostavke i zapreke davanja stambenih kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja,
Informator, 3289, Zagreb, 1985.
Upis osnovne organizacije udruženog rada kao nosioca prava raspolaganja odnosno
korištenja, u zemljišne i druge javne knjige, Informator, 3299, Zagreb,

1985.
Upis osnovne organizacije udruženog rada kao nosioca prava raspolaganja odnosno
korištenja, u zemljišne knjige i druge javne knjige (2), Informator, 3301,
Zagreb,1985.
Mjesne zajednice, Informator, 3304, Zagreb, 1985.
Akt o raspisivanju i uvođenju samodoprinosa u mjesnoj zajednici, Informator,
3304, Zagreb, 1985.
Vlastiti udjel u postupku raspodjele sredstava za stambene potrebe, Informator,
3307, Zagreb, 1985.
Neka sporna pitanja u primjeni propisa o disciplinskoj mjeri novčane kazne, Informator,
3309, Zagreb, 1985.
Pravo prvokupa građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, Informator, 3310/3311,
Zagreb, 1985.
Dužnosti i ovlaštenja skupština općina i organa uprave u primjeni Zakona o stambenim
odnosima, Informator, 3318/3319, Zagreb, 1985.
Usklađivanje samoupravnog općeg akta s odredbama Zakona o stambenim odnosima,
Informator, 3318/3319, Zagreb, 1985.
Zabrana otuđenja, pravo prvokupa i neka druga pitanja o građevinskom zemljištu,
Propisi - praksa, Zagreb, 1985.
Primjena republičkih odnosno pokrajinskih zakona o eksproprijaciji, Privredno
pravni priručnik, Beograd, 1985.

1986.
Odluka o davanju stana na korištenje, Informator, 3323, Zagreb, 1986.
Otkaz stanarskog prava zbog prestanka radnog odnosa, Informator, 3331, Zagreb,
1986.
Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima radnika u
udruženom radu SR Hrvatske, Informator, 3359, Zagreb, 1986.
Pravo člana porodičnog domaćinstva na korištenje stana, Informator, 3365, Zagreb,
1986.
Uskrata suglasnosti stanaru da dio svog stana daje na korištenje podstanaru, Informator,
3372/3373, Zagreb, 1986.
Sastav disciplinske komisije, Informator, 3372/3373, Zagreb, 1986.
Postoje li dva kruga članova porodičnog domaćinstva stanara?, Informator,
3380/3381, Zagreb, 1986.
Prava i dužnosti organa uprave u stjecanju i uknjižbi društvenog vlasništva i prava
korištenja (prava raspolaganja) na poljoprivrednom zemljištu u slučaju neusklađenog
faktičnog zemljišno-knjižnog stanja, Informator, 3386/3387, Zagreb,
1986.
Postupak za uređenje međa, Informator, 3397, Zagreb, 1986.
Upravljanje nekretninama i zaštita društvenog vlasništva u mjesnoj zajednici, Informator,
3399, Zagreb, 1986.
Što donose izmjene i dopune Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog
izjašnjavanja, Informator, 3401, Zagreb, 1986.
Zaštita prava u postupku dodjele stana na korištenje, Informator, 3401, Zagreb,
1986.
Prava i dužnosti organa uprave u provođenju eksproprijacije, Informator,
3414/3416, Zagreb, 1986.
Disciplinska mjera prestanka radnog odnosa, Informator, 3423/3424, Zagreb,
1986.
Obaveza udruživanja vlastitih sredstava s društvenim sredstvima radi stjecanja
stanarskog prava, Propisi - praksa, Zagreb, 1986.

1987.
Pravne posljedice odluke o davanju stana na korištenje donesene na temelju odredaba
Zakona o stambenim odnosima iz 1974. godine, a poništene po sudu udruženog rada nakon stupanja na snagu Zakona o stambenim odnosima iz 1985. godine, Informator, 3428, Zagreb, 1987.
Pravni značaj provedbenih planova u slučaju ako ih nije prihvatila skupština mjesne
zajednice, Informator, 3440, Zagreb, 1987.
Dužnosti organa uprave u postupku prema osobama koje ne iskorištavaju poljoprivredno
zemljište u skladu sa Zakonom, Informator, 3457, Zagreb, 1987.
Nova rješenja - rezultat su potrebe i dosadašnjih iskustava, Informator, 3482/3483,
Zagreb, 1987.
Zakon o samodoprinosu, Informator, 3486/3487, Zagreb, 1987.
Ograničenja u propisivanju težih povreda radnih obveza za koje se može izreći
novčana kazna, Informator, 3488/3489, Zagreb, 1987.

Da li je suglasnost davaoca stana na korištenje za zamjenu stana pretpostavka tužbi
za takvu zamjenu prema čl. 125. Zakona o stambenim odnosima, Informator,
3490/3491, Zagreb, 1987.
Ostvarivanje ustavne uloge mjesne zajednice, Informator, 3496, Zagreb, 1987.
Legalizacija izgradnje na zemljištu u društvenom vlasništvu koje nije dano na korištenje
investitoru, Informator, 3497, Zagreb, 1987.
Praksa sudova udruženog rada u naknadi štete i osiguranju, Informator, 3499, Zagreb,
1987.
Obavljanje stručnih poslova za mjesne zajednice u mjesnim uredima (orijentacijski
primjer sporazuma o obavljanju poslova u mjesnom uredu za mjesnu zajednicu), Informator, 3516, Zagreb, 1987.
Upisi u zemljišne i druge javne knjige prava vremenskog korištenja turističkog
objekta (1), informator, 3527/3528, Zagreb, 1987.
Prilog javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o samodoprinosu SR Hrvatske, Propisi praksa,
Zagreb, 1987.
1988.
Prestanak radnog odnosa i uspostava ranijeg stanja u slučajevima kada Ustavni
sud utvrdi da Zakon na kojemu je utemeljena Odluka o prestanku radnog odnosa
nije bio u skladu s Ustavom, Informator, 3547, Zagreb, 1988.
Rješavanje suprotnosti republičkog odnosno pokrajinskog Zakona o radnim odnosima
s odredbama Zakona o udruženom radu, Informator, 3551, Zagreb, 1988.
Donošenje samoupravnog općeg akta o radnim odnosima (disciplinska odgovornost)
- zajednički samoupravni akt, Informator, 3551, Zagreb, 1988.
Uvođenje samodoprinosa (orijentacijski primjeri prijedloga, zapisnika i odluka),
Informator, 3571, Zagreb, 1988.
Prava i dužnosti općinske skupštine, organa uprave i sudionika u postupku, Informator,
3619, Zagreb,l988.
Prava i dužnosti općinske skupštine, organa uprave i sudionika u postupku (2),
Informator, 3621 , Zagreb, 1988.
Disciplinska odgovornost, Informator, 3621, Zagreb, 1988.
Uređenje disciplinske odgovornosti radnika koji obavljaju stručne poslove ako se
ne osniva radna zajednica, Informator, 3623/3625, Zagreb, 1988.
Organi u disciplinskom postupku, Privredno pravni priručnik, Zagreb, 1988.
Uz zakon o prenamjeni zajedničkih prostorija u stanove, Odvjetnik, Zagreb, 1988.
Upis u zemljišne knjige prava vremenskog korištenja turističkog objekta (suautorica
Ana Marija Končić), Privredno pravni priručnik, Beograd, 1988.
1989.
Legalizacija objekta koji je društvena pravna osoba izgradila na zemljištu u društvenom
vlasništvu bez akta nadležnog organa kojim joj se to zemljište daje na korištenje, Informator, 3636, Zagreb, 1989.
Može li se društveni stan zakonito dati na čuvanje onom kome je nepravomoćno
dan na korištenje, Informator, 3648, Zagreb, 1989.
Utvrđivanje kruga članova porodičnog domaćinstva osobe koja dobiva stan odnosno
kojoj se odobrava stambeni kredit, Informator, 3658, Zagreb, 1989.
Pravo prvokupa građevinskog zemljišta na koje postoji pravo vlasništva u korist
općine, Informator, 3661, Zagreb, 1989.
Pravo poslovodnog organa, odnosno određenog radnika s posebnim ovlaštenjima
i odgovornostima za izricanje mjera za lakše povrede radnih obveza, Informator,
3664, Zagreb, 1989.
Zaštita prava prvokupa građevinskog zemljišta u korist općine, Informator,
3667/3669, Zagreb, 1989.
Oduzimanje građevinskog zemljišta zauzetog protivno odredbama Zakona o građevinskom zemljištu (prijenos u društveno vlasništvo bez naknade objekta izgrađenog
na takvom zemljištu), Informator, 3673, Zagreb, 1989.
Zemljišnoknjižni upisi na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu, Informator, 3678, Zagreb, 1989.
Prodaja građevinskog zemljišta na kojem postoji pravo vlasništva društvenom poduzeću
i drugoj društvenoj pravnoj osobi, Informator, 3681, Zagreb, 1989.
Da li se može donijeti Odluka o izradi provedbenog plana za područje mjesne
zajednice ako ga prethodno nije prihvatila skupština mjesne zajednice?, Informator,
3682, Zagreb, 1989.

Upisi u zemljišne i druge javne knjige prava vremenskog korištenja turističkog
objekta (1), Informator, 3696, Zagreb, 1989.
Pravo vremenskog korištenja turističkog objekta (2), Informator, 3698/3699, Zagreb,
1989.
Priznanje stanarskog prava, Informator, 3716, Zagreb, 1989.
Primjena propisa 0 radnim odnosima u prijelaznom razdoblju, Informator, 3718,
Zagreb, 1989.
Sadržaj odluka općinske skupštine o građevinskom zemljištu, Informator, 3723,
Zagreb, 1989.
Razmišljanja uz neke odredbe o podruštvovljavanju građevinskog zemljišta, Informator,
3736/3737, Zagreb, 1989.
Disciplinska odgovornost radnika, Informator, 3736/3737, Zagreb, 1989.
Legalizacija izgradnje na zemljištu u društvenom vlasništvu koje nije dana na korištenje
investitoru, Odvjetnik, Zagreb, 1989.

1990.
Udaljenje radnika s rada, Informator, 3738/3739, Zagreb, 1990.
Zastara pokretanja izvođenja postupka i izricanja disciplinskih mjera, Informator,
3738/3739, Zagreb, 1990.
Ukinute odluke o maksimumu stambenog, poslovnog prostora i poljoprivrednog
zemljišta, Informator, 3741, Zagreb, 1990.
Disciplinski organi i disciplinski postupak, Informator, 3741 , Zagreb, 1990.

Ustanovljenje služnosti na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu, Informator 3743, Zagreb, 1990.
Materijalna odgovornost radnika, Informator, 3757, Zagreb, 1990.
Republički odbor za nadzor izbora - novi organ utvrđen izbornim zakonom, Informator,
3764/3765, Zagreb, 1990.
Deklaracija o načelima ponašanja sudionika u izborima, Informator, 3764/3765,
Zagreb, 1990.
Nacionalizacija i denacionalizacija građevinskog zemljišta, stambenih zgrada i
poslovnih prostora (1), Informator, 3821, Zagreb, 1990.
Nacionalizacija i denacionalizacija građevinskog zemljišta, stambenih zgrada i
poslovnih prostora (2), Informator, 3822, Zagreb, 1990.
Odustanak od ugovora o zakupu poslovnih prostorija, Informator, 3829, Zagreb,
1990.
Odustanak zakupca od ugovora o zakupu poslovnih prostorija, Informator, 3837,
Zagreb, 1990.
Nacionalizacija i denacionalizacija, Zakonitost, Zagreb, 1990.
1991.
Novi Ustav Republike Hrvatske - izražaj europske konstante, hrvatske državne
misli i ustavotvorne zbilje (1), Informator, 3840/3843, Zagreb, 1991.
Pretvorba društvenog vlasništva u privatno na temelju Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o građevinskom zemljištu, Informator, 3840/3843, Zagreb,
1991.
Novi Ustav Republike Hrvatske - izražaj europske konstante, hrvatske državne
misli i ustavotvorne zbilje (2), Informator, 3844, Zagreb, 1991.
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Informator, 3860, Zagreb,
1991.
Nove nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske, Informator, 3873, Zagreb,
1991.
Referendum - oblik osobnog izjašnjavanja, Informator, 3879, Zagreb, 1991.
Proveden republički referendum, Informator, 3884/3885, Zagreb, 1991.
Sto sadržava Prijedlog Vlade Republike Hrvatske za donošenje Zakona o denacionalizaciji i vračanju oduzetih nekretnina, Informator, 3887, Zagreb, 1991.
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Informator, 3889, Zagreb,
1991.
Što donosi novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Hrvatske, Informator,
3902/3903, Zagreb, 1991.
Zakon 0 privremenom korištenju stanova s komentarom, Informator, 3943/3944,
Zagreb,1991.
O Ustavu Republike Hrvatske, Odvjetnik, Zagreb, 1991.
Ustavna tužba - zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina, Zakonitost, Zagreb,
1991.; Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 1992.
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske; Ustavna tužba - zaštita
ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina, Odvjetnik, Zagreb, 1991.

1992.
Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, Informator, 3945/3946, Zagreb, 1992.
O uknjižbi stanova kupljenih po odredbama Zakona o prodaji stanova, Informator,
3951/3952, Zagreb, 1992.
Ustavna tužba - sto je ustavna tužba, sadržaj ustavne tužbe, sudska praksa, Informator,
4002/4003, Zagreb, 1992.
Odustanak od ugovora o zakupu poslovnih prostorija (1), Informator, 4038, Zagreb,
1992.
Odustanak od ugovora o zakupu poslovnih prostorija (2), Informator, 4047, Zagreb,
1992.

1993.
U susret izborima za Županijski dom, Informator, 4048/4051, Zagreb, 1993.
Zaštita temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina u Ustavu Republike Hrvatske,
Informator, 4092/4093, Zagreb, 1993.
Ocjena ustavnosti i zakonitosti propisa (1), Informator, 4l37, Zagreb, 1993.
Ocjena ustavnosti i zakonitosti propisa (2), Informator, 4144, Zagreb, 1993.
Ocjena ustavnosti i zakonitosti propisa, Privreda i pravo, Zagreb, 1993.; Zbornik
radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb,
1993.
Sudac izvan sudnice, IUDEX: Časopis Društva hrvatskih sudaca: L'Association des
juges croates, 1993.

1994.
Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina i njihova zaštita pred Ustavnim sudom,
Informator, 4187, Zagreb, 1994.
Pretpostavke zaštiti ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina ustavnom tužbom,
Informator, 4188, Zagreb, 1994.
Utvrđenje interesa Republike Hrvatske za izvlaštenje nekretnine, Informator, 4189,
Zagreb, 1994.
Kako nastaviti započete postupke eksproprijacije po Zakonu o izvlaštenju, Informator,
4191, Zagreb, 1994.
Ostvarivanje prava povrijeđenih neustavnim zakonom ili neustavnim odnosno nezakonitim drugim propisom, Informator, 4210/4211, Zagreb, 1994.
O primjeni nekih odredaba Zakona o izvlaštenju, Informator, 4214/4215, Zagreb,
1994.
Primjena međunarodnog prava u zaštiti temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina,
Informator, 4218/4219, Zagreb, 1994.


Može li rješenje o utvrđenju općeg interesa biti temelj izvlaštenju, Informator, 4248, Zagreb, 1994.
Nadležnost i postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, Informator, 4249, Zagreb, 1994,
Izvlaštenje nekretnina-pretpostavke i zapreke, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, 1994.
Kako nastaviti započete postupke eksproprijacije po Zakona o izvlaštenju, Stručne informacije za poduzeća i druge pravne osobe, Inženjerski biro, Zagreb, 1994.
Na što usmjeriti pažnju kod podnošenja ustavne tužbe, Odvjetnik, Zagreb, 1994.
Ocjena ustavnosti i zakonitosti propisa, Stručne informacije za poduzeća i druge pravne osobe, Inženjerski biro, Zagreb, 1994.
Ostvarivanje prava povrijeđenih neustavnim zakonom ili neustavnim odnosno nezakonitim drugim propisima, Inženjerski biro, Zagreb, 1994.
Pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članka 94. Zakona o stambenim odnosima i pravne posljedice, Inženjerski biro, Zagreb, 1994.
Utvrđivanje interesa Republike Hrvatske za izvlaštenje nekretnina, Inženjerski biro, Zagreb, 1994.
Zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina ustavnom tužbom, Inženjerski biro, Zagreb, 1994.

1995.
Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora i rješavanje izbornih sporova u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, Informator, 4344, Zagreb, 1995.
Pravna osoba kao sudionik postupka pred Ustavnim sudom, Informator, 4349, Zagreb, 1995.
Pravna osoba kao sudionik postupka pred ustavnim sudom, Inženjerski biro, Zagreb, 1995.
1996.
Korak do budućnosti: izdvojeno mišljenje, što je to, Tvrtka, pravno gospodarska revija, Zagreb, 1996.
Odgoda učinaka ukidajućih odluka, Tvrtka, pravno gospodarska revija, Zagreb, 1996.
Povreda ustavnih prava i sloboda kao pretpostavka ustavne tužbe, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, 1996.; Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 1995.

1997.
O nekim spornim pitanjima iz Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Informator, 4475, Zagreb, 1997.
Pravo prvokupa prijašnjeg vlasnika nacionaliziranog stana za slučaj da stanar koji
je otkupio stan dalje stvarnopravno raspolaže otkupljenim stanom (2), Informator,
4476, Zagreb, 1997.
Sadržaj zahtjeva za naknadu oduzete imovine, Informator, 4477, Zagreb, 1997.
Što se u ocjeni ustavnosti i zakonitosti ne smatra propisom, Informator, 4543, Zagreb,
1997.
Postupak pred Ustavnim sudom i neka sporna pitanja, Informator, 4564, Zagreb, 1997.
Pokretanje i vođenje postupaka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, Pravo
i porezi, Zagreb, 1997.
Postupak pred Ustavnim sudom i neka sporna pitanja, Pravo u gospodarstvu, Zagreb,
1997.; Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator,
Zagreb,1997.

1998.
Iscrpljivanje domaćih pravnih sredstava - uvjet dopuštenosti postupka pred Europskom
komisijom za ljudska prava (i Europskim sudom za ljudska prava), Informator, 4587, Zagreb, 1998.
Što se smatra odnosno ne smatra propisom iz čl. 125. al. 2. Ustava Republike Hrvatske
o čijoj suglasnosti s Ustavom i Zakonom odlučuje Ustavni sud, Informator,
4654, Zagreb, 1998.
Ustavnosudska zaštita prava vlasništva, Informator, 4670, Zagreb, 1998.
O ustavnom položaju i nadležnosti Ustavnog suda, Informator, 4674, Zagreb, 1998.
Pokretanje i vođenje postupaka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske (2) ustavna
tužba, Pravo i porezi, Zagreb, 1998.
Pokretanje i vođenje postupaka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske (3),
Pravo i porezi, Zagreb, 1998.
Ustavnosudska zaštita prava vlasništva, Pravo ul gospodarstvu, Zagreb, 1998.; Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 1998.

1999.
Neka razmišljanja uz Nacrt ustavnog Zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatske,
Informator, 4736/4737, Zagreb, 1999.
Uloga Ustavnog suda u izbornom procesu (1.), Informator, 4755, Zagreb, 1999.
Uloga Ustavnog suda u izbornom procesu (2.), Informator, 4756, Zagreb, 1999.
O nekim novim rješenjima u novom Ustavnom zakonu 0 Ustavnom sudu Republike
Hrvatske, Informator, 4758/4759, Zagreb, 1999.
O nekim odredbama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske o
postupku pred Ustavnim sudom, Informator, 4762, Zagreb, 1999.
Nadležnost Ustavnog suda u ocjeni ustavnosti zakona i ustavnosti i zakonitosti
drugih propisa i Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Informator,
4764/4765, Zagreb, 1999.
Ocjena ustavnosti propisa koji su prestali vrijediti po (novom) Ustavnom zakonu
o Ustavnom sudu, Pravo i porezi, Zagreb, 1999.
Ustavna (dis)harmonija jamstva i ograničenja prava vlasništva, Hrvatska javna
uprava, Zagreb, 1999.
Što donosi Ustavni zakon o Ustavnom sudu, Hrvatska gospodarska revija, časopis
za ekonomiju i pravo, Zagreb, 1999.
Što Ustavni sud može učiniti u zaštiti pribavljanja, organiziranja i uporabe poslovnih
informacija, Business Intelligence, Zagreb, 1999 .

2000.
Rađanje zakona i nadležnost Ustavnog suda, Informator, 4856, Zagreb, 2000.
Promjena Ustava Republike Hrvatske (1.), Informator, 4873, Zagreb, 2000.
Rađanje zakona i nadležnost Ustavnog suda: neka razmišljanja de constitutione
lata et de constitutione ferenda, Hrvatska javna uprava, Zagreb, 2000.
Zatezne kamate - neka aktualna pitanja (suautor Ivica Crnić), Pravo u gospodarstvu,
Zagreb, 2000.; Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator,
Zagreb, 2000.

2001.
Promjena Ustava Republike Hrvatske (2.), Informator, 4899, Zagreb, 2001.
Županijski dom - ostanak - postoje Ii razlozi za ukidanje, Informator, 4905, Zagreb,
2001.
Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija - pravni status neobuhvaćenih odnosno neprocijenjenih nekretnina (primjena čl. 47. Zakona o privatizaciji) (1.), Informator,
4909, Zagreb, 2001.
Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija - pravni status neobuhvaćenih odnosno neprocijenjenih nekretnina (primjena čl. 47. Zakona o privatizaciji) (2.),
Informator, 4910/4911, Zagreb, 2001.
Pred izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Informator, 4916/4917, Zagreb, 2001.
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda pred Ustavnim sudom (1.), Informator,
4930, Zagreb, 2001.
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda pred Ustavnim sudom (2.), Informator,1999. 4931, Zagreb, 2001.
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda pred Ustavnim sudom (3.), Informator,
4933, Zagreb, 2001.
U povodu Nacrta Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Informator, 4940/4941, Zagreb, 2001.
Iscrpljeni pravni put pretpostavka podnošenja ustavne tužbe, Informator, 4956/4957, Zagreb, 2001.
Prikaz knjige autora dr. sc. Marinka Đ. Učura, Informator, 4960/4961, Zagreb, 2001.
Na marginama namjeravanih izmjena i dopuna Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2001.
Neka razmišljanja uz Prijedlog za utvrđivanje Nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2001.
Pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom, Slobodno poduzetništvo, Zagreb, 2001.
Pred izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 200l.
Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija –pravni status neobuhvaćenih odnosno
neprocijenjenih nekretnina – primjena čl. 47. Zakona o privatizaciji (suautor Mladen Žuvela), Pravo i porezi, Zagreb, 200l.
Rok za podnošenje ustavne tužbe – povrat u prijašnje stanje, Pravo i porezi, Zagreb,
2001.
Ustavna tužba: iscrpljeni pravni put pretpostavka podnošenja ustavne tužbe, Hrvatska
pravna revija, Zagreb, 2001.
Ustavni sud Republike Hrvatske: iskustva i perspektive, Politička misao, Zagreb,2001.
Zaštita ustavnih sloboda i prava pred Ustavnim sudom, Pravo i porezi, Zagreb, 200l.

2002.
Uz predstojeće donošenje Zakona o nasljeđivanju, 1nformator, 4996, Zagreb, 2002.
Ograničenje vlasništva, Informator,4998/4999, Zagreb, 2002.
Postupak izvlaštenja prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju, Informator, 5007, Zagreb, 2002.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju, Informator, 5007, Zagreb, 2002.
Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, Informator,
5016/5017, Zagreb, 2002.
Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija, Informator, 5023, Zagreb, 2002.
Pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona s Ustavom i suglasnosti drugih
propisa s Ustavom i Zakonom pred Ustavnim sudom, Informator, 5024/5025, Zagreb, 2002.
Pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona s Ustavom i suglasnosti drugih
propisa s Ustavom i Zakonom pred Ustavnim sudom (II.), Informator, 5027, Zagreb, 2002.
Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom podnošenjem ustavne tužbe, Informator, 5032/5033, Zagreb, 2002.
Ustavna tužba i pravo na primjerenu naknadu zbog povrede ustavnog prava, Informator,, 5037, Zagreb, 2002.
O nekim važnijim odredbama Prijedloga zakona o nasljeđivanju (1.), Informator, 5040/5041, Zagreb, 2002.
Privremena obustava izvršenja pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju
na osnovi osporenog zakona iii drugog propisa, Informator, 5042/5043, Zagreb,
2002.
O nekim važnijim odredbama Prijedloga zakona o nasljeđivanju (II.), Informator,
5044/5045, Zagreb, 2002.
Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu
za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Informator, 5050/5051,
Zagreb, 2002.
Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovnu oduzetu
za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (II.), Informator, 5058/5059,
Zagreb, 2002.
U povodu dvojbenog tumačenja članka 71. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom
sudu Republike Hrvatske, Informator, 5064/5065, Zagreb, 2002.
Ustavna tužba u kaznenom postupku, Informator, 5070/5071, Zagreb, 2002.
Neka razmišljanja o zaštiti prava u postupku priznavanja utočišta (azila), Informator,
5073, Zagreb, 2002.
O podnošenju ustavne tužbe prije iscrpljenog pravnog puta (I.), Informator, 5080,
Zagreb,2002.
O nekim spornim pitanjima o povratu, odnosno naknadi za konfisciranu imovinu,
Informator, 5092/5095, Zagreb, 2002.
Donošenje odluka i rješenja u Ustavnom sudu - suprotno glasovanje i izdvojeno
mišljenje, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2002.
Izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju: o nadležnosti i postupku pred županijskim
sudovima, Hrvatska pravna revija. Zagreb, 2002.
Jakša Barbić: Pravo društava: knjiga prva: Opći dio: knjiga druga: Društvo kapitala:
knjiga treća: Društvo osoba (prikaz), Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2002.
Nadležnost javnih bilježnika u Zakonu o nasljeđivanju De lege ferenda, Odvjetnik,
Zagreb. 2002.
Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora i izborni sporovi, Hrvatska pravna
revija, Zagreb. 2002.
Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Hrvatska pravna revija, Zagreb. 2002.
Objava odluka Ustavnog suda u Narodnim novinama - pravni učinci, Pravo i porezi,
Zagreb, 2002.
Obustava postupka pokrenuta ustavnom tužbom, Hrvatska pravna revija, Zagreb.
2002.
Postupak pred Ustavnim sudom - što mora sadržavati ustavna tužba, a sto prijedlog
za odgodu ovrhe, Pravo i porezi, Zagreb, 2002.
Prestanak prava prvokupa - brisanje tereta, Računovodstvo i financije, Zagreb, 2002.
Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija - pravni status neobuhvaćenih odnosno neprocijenjenih nekretnina (suautor Mladen Žuvela), Vladavina prava. Zagreb,2002.
Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija – još o primjeni članka 47. Zakona o privatizaciji (suautor Mladen Žuvela), Pravo i porezi, Zagreb, 2002.
Promjene Ustava i izmjene i dopune Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Pravo i porezi, Zagreb, 2002.
Sastav ustavne tužbe, Odvjetnik, Zagreb, 2002.
Ustavna tužba u povodu pojedinačnih pravnih akata u kaznenom postupku, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2002.
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda - sastav ustavne tužbe: u povodu Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2002.
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda: podnošenje ustavne tužbe prije iscrpljenog pravnog puta, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, 2002.; Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi, Organizator, Zagreb, 2004.

2003.
O sastavu podnesaka kojima se pokreću postupci pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, Informator, 5098, Zagreb, 2003.
Na marginama Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, Informator, 5109, Zagreb, 2003.
Državni i lokalni referendum, Informator. 5110, Zagreb, 2003.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju, Informator, 5111, Zagreb, 2003.
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, Informator, 5123, Zagreb, 2003.
Nakon Zakona o nasljeđivanju - gdje smo i kamo idemo?, Informator, 5125/5126, Zagreb, 2003.
Nasljeđivanje na temelju oporuke, Informator, 5145, Zagreb, 2003.
Vlasništvo nekretnina nakon pretvorbe društvenih poduzeća (1. dio), Informator, 5146, Zagreb, 2003.
Vlasništvo nekretnina nakon pretvorbe društvenih poduzeća (2. dio), Informator, 5147/5148, Zagreb, 2003.
Vlasništvo nekretnina nakon pretvorbe društvenih poduzeća (3. dio), Informator, 5152/5153, Zagreb, 2003.
Poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju. Proglašavanja rješenja ništavim, Informator, 5157/5158, Zagreb, 2003.
Obiteljski zakon i Zakon o nasljeđivanju, Informator, 5165. Zagreb, 2003.
Zaštita ustavnog položaja lokalne i područne (regionalne) samouprave, Informator, 5189, Zagreb, 2003.
Denacionalizacija, Hrvatska pravna revija. Zagreb, 2003.
Kaznena djela, kazneni postupak i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, Zagreb, 2003.
Na sto usmjeriti pažnju u primjeni Zakona o nasljeđivanju, Odvjetnik, Zagreb,
2003.
Nasljeđivanje na temelju oporuke, Pravo i porezi, Zagreb, 2003.
Novi Zakon o nasljeđivanju, Pravo i porezi, Zagreb, 2003.
Novine u Zakonu o nasljeđivanju, Računovodstvo i financije, Zagreb, 2003.
Ošasna ostavina, Pravo i porezi, Zagreb, 2003.
Pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti propisa, Računovodstvo i financije, Zagreb,
2003.
Postupak brisanja zadružnog svojstva kućne zadruge i ekstabulacije, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2003.
Vlasništvo nekretnina nakon pretvorbe društvenih poduzeća (suautor Mladen Žuvela),
Pravo u gospodarstvu, Zagreb, 2003.
Što donosi (novi) Zakon o nasljeđivanju, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2003.
Što je donio novi Zakon o nasljeđivanju, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, 2003.
Što je donio novi Zakon 0 nasljeđivanju, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2003.

2004.
Zakonsko nasljeđivanje u izvanbračnoj zajednici - jedna iii više?!, Informator,
5214, Zagreb, 2004.
Kako čitati članak 67.a Zakona o sudovima - O prestanku sudačke dužnosti, Informator,
5220, Zagreb, 2004.
Ošasna ostavina, Informator, 5224, Zagreb, 2004.
Postupak u zemljišnoknjižnim stvarima, Informator, 5265/5266, Zagreb, 2004.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, Informator,
5269/5270, Zagreb, 2004.
Podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, Informator, 5275, Zagreb, 2004.
Sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva i drugih prava na nekretninama,
Informator, 5291, Zagreb, 2004.
Ostavinski postupak - Naknadno pronađena imovina, Informator, 5300/5303, Zagreb,
2004.
Žalba u zemljišnoknjižnim stvarima (I.) (suautorica Ana Marija Končić), Pravo i
porezi, Zagreb, 2004.
Financiranje Hrvatskog Crvenog križa - pravo i obveza jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Računovodstvo i financije, Zagreb, 2004.
Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (suautorica
Ana Marija Končić), Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2004.
Što je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama:“Narodne
Novine“ br. 100/04: na što u primjeni tog Zakona treba posebno obratiti
pažnju (suautorica Ana Marija Končić), Odvjetnik, Zagreb, 2004.
Što je Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo u odredbi Članka 67.a. Zakona o sudovima (o prestanku sudačke dužnosti zbog navršenih 70 godina života), Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2004.

2005.
Urednost i potpunost zemljišnoknjižnih prijedloga za upis nekretnina i prava, Informator,
53lO, Zagreb, 2005.
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, Informator, 5330, Zagreb, 2005.
Koga zakonodavac (ne) štiti?, Informator, 5376, Zagreb, 2005.
Pretvorba imovine (poljoprivrednih) zadruga i zadružnih saveza, Informator, 5378,
Zagreb,2005.
O nekim odredbama Zakona o obveznim odnosima - o ugovoru o doživotnom, odnosno dosmrtnom uzdržavanju, Informator, 5379, Zagreb, 2005.
Obveze jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u financiranju Hrvatskog
Crvenog križa, Informator, 5385, Zagreb, 2005.
Nadležnosti i ovlasti Ustavnog suda Republike Hrvatske, Informator, 5400(5401,
Zagreb, 2005.
Razmišljanje o (ne)ustavnosti nekih odredaba (novog) Zakona o sudovima, Informator,
5405(5408, Zagreb, 2005.
Donošenje djelomičnog rješenja 0 nasljeđivanju - pravo i dužnost ostavinskog suda
odnosno javnog bilježnika, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2005.
Neka (sporna?) pitanja o nadležnosti i ovlaštenjima javnih bilježnika, Javni bilježnik,
Zagreb, 2005.
Novčana tražbina po osnovi radnog odnosa utvrđuje se u bruto iznosu, Računovodstvo
i financije, Zagreb, 2005.
Obnavljanje sudskih spisa (rekonstrukcija) (suautorica Ana Marija Končić), Pravo i
porezi, Zagreb, 2005.
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju: de lege lata et de lege ferenda: o nekim (ne samo spornim) pitanjima, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, 2005.
Uloga ustavnog suda Republike Hrvatske u zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda,
Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2005.
Mladen Žuvela: Vlasničkopravni odnosi (prikaz), Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2005.


2006.
Nasljeđivanje članstva u umirovljeničkom fondu, Informator, 5409, Zagreb, 2006.
Neka (sporna) pitanja u primjeni Zakona o umirovljeničkom fondu (2. dio), Informator,
5411, Zagreb, 2006.
Prava jedinica lokalne samouprave i upisi prava dobrovoljnih vatrogasnih društava
u zemljišnu knjigu, Informator, 5415, Zagreb, 2006.
Nasljedni red bračnog druga u primjeni Zakona o umirovljeničkom fondu, Informator,
5418, Zagreb, 2006.
O bespućima nekih odredaba (novog) Zakona o sudovima, Informator, 5425, Zagreb,
2006.
Utjecaj propisa o bračnoj stečevini te učincima izvanbračne zajednice na povjerenje
u zemljišne knjige, Informator, 5487/5488, Zagreb, 2006.
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - jedna od osnova provedbe Zakona
o komunalnom gospodarstvu, Informator, 5502/5503, Zagreb, 2006.
O (ne)ustavnosti uskrate prava na naknadu za izvlaštene bespravne građevine, Informator, 5506/5507, Zagreb, 2006.
Spor o vrijednosti ostavine radi određivanja nagrade javnom bilježniku, Informator,
5508, Zagreb, 2006.
O nedosljednosti zakonodavca, Informator, 5509/5510, Zagreb, 2006.
Donošenje djelomičnog rješenja o nasljeđivanju - pravo i dužnost ostavinskog suda
odnosno javnog bilježnika, Javni bilježnik, Zagreb, 2006.
Obvezatnost odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, Hrvatska pravna revija,
Zagreb, 2006.
Zaštita nepovredivosti vlasništva - upravni spor - udovoljava li hrvatsko postupovno
zakonodavstvo zahtjevu iz članka 29. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2006.
Upisi prava vlasništva i drugih stvarnih prava dobrovoljnih vatrogasnih društava
u zemljišnu knjigu (suautorica Ana Marija Končić), Vatrogasni vjesnik, Zagreb,
2006.2007.
Zemljišnoknjižni upisi u postupku izvlaštenja, Informator, 5532, Zagreb, 2007.
Zaštita kulturnih dobara i zemljišnoknjižni upisi, Informator, 5536, Zagreb, 2007.
Upućivanje na parnicu u ostavinskom postupku zbog spora između stranaka, Informator,
5538, Zagreb, 2007.
Prava i dužnosti izvršitelja oporuke, Informator, 5543, Zagreb, 2007.
U povodu Konačnog prijedloga Zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć, Informator, 5589, Zagreb, 2007.
Zabilježba spora - čuvar pravne sigurnosti, Informator, 5593, Zagreb, 2007.
O upisu građevine u zemljišne knjige u provedbi odredaba Zakona o prostornom
uređenju i gradnji, Informator, 5595, Zagreb, 2007.
MOBBING, Informator, 5598/5599, Zagreb, 2007.
Izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama - značajan korak u usklađivanju
zemljišnoknjižnog i stvarnog stanja (suautorica Ana Marija Končić), Odvjetnik,
Zagreb, 2007.
Poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju - deeksproprijacija, Pravo i porezi,
Zagreb,2007.
Povjerenje u zemljišne knjige nakon 1. siječnja 2007. (suautorica Ana Marija Končić),
Odvjetnik, Zagreb, 2007.
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Riznica, Zagreb, 2007.
Spor o vrijednosti ostavine radi određivanja nagrade javnom bilježniku, Javni bilježnik,
Zagreb, 2007.
Sudovi - kako do ažurnosti, Informator, 5542, Zagreb, 2007.
Sukob zakona i/ili vaganje prava; Povjerenje u zemljišne knjige: što je preostalo
od odgode povjerenja (suautorica Ana Marija Končić), Hrvatska pravna revija,
Zagreb,2007.
Suđenje u razumnom roku: tri grijeha struktura, Pravo u gospodarstvu, Zagreb, 2007.


2008.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama - prilog učinkovitosti
- gruntovnica danas (1. dio), Informator, 5618, Zagreb, 2008.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama - prilog učinkovitosti
- gruntovnica danas (2. dio), Informator, 5619, Zagreb, 2008.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama - prilog učinkovitosti
- gruntovnica danas (3. dio), Informator, 5620, Zagreb, 2008.
Ustavni vidici br. 1, Informator, 5637, Zagreb, 2008.
Tko je javni bilježnik kao povjerenik suda u ostavinskom postupku, Informator,
5641, Zagreb, 2008.
O dopuni Ustava Republike Hrvatske, Informator, Zagreb, 2008.
Europa u Novom Vinodolskom 1278. godine, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2008.
(Ne)ustavni apsurdi (ne)razumnog roka u primjeni članka 29. Ustava o »bilokaciji« nadležnosti, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2008.
Tko je javni bilježnik kao povjerenik suda u ostavinskom postupku?, Odvjetnik,
Zagreb, 2008.